Een open en toegankelijk Overijssel: onze inzet bij de provinciale begroting 2020

Door Annemieke Wissink op 13 november 2019

Op woensdag 13 november behandelden Provinciale Staten de begroting van de provincie Overijssel voor 2020. Hieronder lees je waarop de PvdA Overijssel inzet voor het komende jaar.

Voorzitter,

Weet je wat zo mooi is aan de begroting? Bijna alles staat er in en bij alles wat er niet in staat, kun je je afvragen waarom. Het is dus een carte blanche om het over alles te mogen hebben en hét moment om aan te geven wat voor jouw partij echt belangrijk is. Voor de PvdA is het van groot belang dat alle mensen in Overijssel volwaardig mee kunnen doen. Zo zorgen we samen voor een eerlijke toekomst voor iedereen in Overijssel, dat is ons kompas, daar willen wij aan bouwen.

Want, het gaat best goed in Overijssel, maar het kan beter. Veel mensen zijn onzeker over hun huis, de toekomst van henzelf, hun kinderen en de omgeving. Wij willen dat de provincie aan de slag gaat met deze zorgen. Wij zien hier veel van terug in de begroting, maar er zijn enkele zaken waar wij extra aandacht voor vragen.

Bijvoorbeeld het grote tekort aan betaalbare huizen. Veel mensen in Overijssel kunnen geen woning vinden die ze zich ook kunnen veroorloven, de toegankelijkheid van de koop- en huurmarkt is voor starters echt een groot probleem. Er zijn simpelweg onvoldoende betaalbare woningen.

En de inclusieve samenleving. We moeten ons best doen om iedereen in onze samenleving te betrekken en volwaardig te laten meedoen. Wij vinden het belangrijk dat de provincie het goede voorbeeld geeft door toegankelijk te zijn voor iedereen. Daarom willen we dat de provincie begrijpelijk communiceert naar onze inwoners, ook naar laaggeletterden en mensen met een beperking.

Bij die eerlijke toekomst hoort ook dat alle kinderen toegang hebben tot zwemles. Wij zien een groeiend aantal kinderen zonder zwemdiploma de basisschool verlaten en dat baart ons zorgen. Kunnen zwemmen is van levensbelang, daarnaast is zwemmen een gezonde en leuke manier van bewegen. Wij zouden graag zien dat de provincie zich samen met onze partners gaat inzetten om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Overijssel een zwemdiploma halen. Dit is onze ambitie voor het nog te vormen sportakkoord. We horen graag of GS deze ambitie deelt.

Iedereen moet in Overijssel zeker kunnen zijn dat ze kunnen komen waar ze graag willen zijn. Openbaar vervoer speelt hierin een belangrijke rol. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer wordt voor een groot deel bepaald door de voorzieningen op OV-knooppunten. Bijna iedereen kent het probleem van overvolle fietsenstallingen bij stations, dat is niet echt uitnodigend. Wij zien in het coalitieakkoord en in het rijksbeleid goede aanknopingspunten om voortvarend aan de slag te gaan met het verbeteren van fietsenstallingen op stations. Daarom vragen wij aan GS, bent u bereid om met alle partners op korte termijn in overleg te gaan om te kijken hoe we deze kansen gaan benutten?

Overijssel kent prachtige natuur en daar zijn wij trots op. Onze natuur is van iedereen. Het bezoeken en beleven van deze natuur is niet alleen erg leuk, maar het draagt ook bij aan je gezondheid. Wij vinden het daarom van groot belang dat alle Overijsselaars, jong, oud, ziek en gezond natuur kunnen beleven. Dit kan door bestaande natuur toegankelijker te maken en door natuur te realiseren dichtbij mensen, bijvoorbeeld in de stad. Deelt GS deze ambitie en zo ja, wanneer zijn hierover voorstellen te verwachten?

Als provincie kunnen wij regels stellen en gedrag afdwingen. Mooier is het om mensen te verleiden om dingen te doen die goed zijn voor henzelf, anderen of de omgeving. De provincie stimuleert mensen onder andere om gezond te eten, te bewegen, geen rotzooi achter te laten in de uiterwaarden etc. Een positieve benadering, daar houden we van en dat zouden wij graag voortzetten. In de begroting zien we dat GS het budget hiervoor wil ombuigen, in plaats van een apart programma gericht op gedragsbeïnvloeding, wil GS dit koppelen aan de inhoudelijk programma’s. Op zich vinden wij dit geen verkeerde keus, maar we willen graag weten hoe deze inzet verankerd is in die programma’s, en hoe wij dit gaan terugzien.

Een eerlijke toekomst voor iedereen in Overijssel, dat is ons kompas. Hier zullen onze initiatieven op gericht zijn en hierop zullen we de voorstellen van ons college toetsen. Zodat we samen bouwen aan een nog mooier Overijssel voor iedereen.

Annemieke Wissink

Annemieke Wissink

Overijssel is prachtig. Samen met mijn man en onze drie kinderen geniet ik elke dag van de schitterende omgeving en de mooie mensen. Toch moet het beter. Teveel mensen zijn onzeker over hun werk, huis en over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen. Ik strijd voor een provincie waarin iedereen de kans krijgt om

Meer over Annemieke Wissink