Leven en werken in Overijssel

Goed leven en werken in Overijssel vereist een sterke regionale economie. Door werk ontplooien mensen zich en voorzien ze in hun levensonderhoud. Wij willen goed werk voor iedereen. Van laag tot hoog opgeleid. Van jong tot oud. Van ZZP’er tot werknemer.

• Uitbouwen van de sterke bedrijfstakken en ondersteunen van nieuwe initiatieven die bijdragen aan
directe werkgelegenheid.
• Ontwikkelen van programma’s voor her- en bijscholing. In de driehoek van O’s (Overheid, Ondernemers en Onderwijs) maken wij hierover afspraken en zetten wij acties in gang. Het succesvolle 1000-jongerenplan, waarbij jongeren en werkgevers samen worden gebracht, zetten we door en bouwen we verder uit.
• Verbeteren van de positie van specifieke doelgroepen op de regionale arbeidsmarkt, waaronder
ouderen, jongeren en gehandicapten

Goed leven en werken in Overijssel vereist een sterke regionale economie. Door werk ontplooien mensen zich en voorzien ze in hun levensonderhoud. Wij willen goed werk voor iedereen. Van laag tot hoog opgeleid. Van jong tot oud. Van ZZP’er tot werknemer. Bij economisch beleid kiest de PvdA voor investeringen die leiden tot meer werkgelegenheid. Om erachter te komen wat succesvolle keuzes zijn, kijken wij naar de snelle groeiers in de provincie en goede voorbeelden buiten de provincie. Waar de groei van de werkgelegenheid achterblijft, onderzoeken wij de oorzaken en pakken wij die aan.

Ondersteunen van het MKB
• Stimuleren en waar nodig verder uitbouwen van de bestaande regionale ondernemershelpdesk.
• Helpen bij het oprichten van één of meer regionale kredietunies voor en door MKB-ondernemers.

De voornaamste bron voor werkgelegenheid is het bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB. Met de ondernemershelpdesk worden MKB’ers en ZZP’ers ondersteund bij het voorbereiden van (krediet)aanvragen voor ondernemersregelingen en bij het opstellen van ondernemingsplannen. Ook helpen we actief om één of meer regionale kredietunies voor en door MKB-ondernemers op te zetten. Die hulp bestaat uit kennis, kunde, of bufferkapitaal om een kredietunie1 te vormen.

KredietUnie MKB en ZZP
Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld beschikbaar stellen en ondernemers die dat geld lenen. Daarnaast kunnen ervaren leden fungeren als een coach voor andere collega-ondernemers. Door deze samenwerking vergroten ze de kans op succes. Een kredietunie bevordert zo de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers. De kredietunie heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan de leden.

Sterke en sociale economie
• Inzetten op sociaal ondernemerschap, met aandacht voor mens en omgeving. Wij sporen bedrijven aan om zich te richten op Social Return on Investment. Daarbij gaat ondernemerschap gepaard met oog voor mensen die moeilijk aan het werk komen en maatschappelijke relevantie.

We hebben speciale aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking of die een duwtje nodig hebben om de arbeidsmarkt op te kunnen. Dit vraagt om een sterke en sociale economie waarbij de provincie zich richt op een duurzame toekomst, goed let op haar omgeving en actief samenwerkt met buurprovincies en met Duitsland. We hebben bijzondere aandacht voor die gebieden waar de werkloosheid het hoogst is, of gebieden die sociaaleconomisch extra kwetsbaar zijn. Zoals Twente en Noordoost-Overijssel waar de werkloosheid in de steden in 2014 bijna 20% bedraagt.

Economie en ecologie versterken elkaar
• Verbinden en onderling versterken van economie en ecologie. De PvdA zet in op de vergroening van de economie.
• Omvormen van het bestaande innovatiefonds van de provincie Overijssel op basis van onze ontwikkelingsvisie ‘vergroening’. We (ver)leggen de focus op het MKB en geven daar ondersteuning.

Kijken we naar de toegevoegde waarde 2 van de bedrijfstakken voor de Overijsselse economie dan dragen overheid en zorg voor 22% bij. De bedrijfstakken nijverheid (16%), industrie (15%) en handel, vervoer en horeca (15%) en landbouw samen met de daaraan gerelateerde activiteiten (10%) leveren ook een belangrijke toegevoegde waarde. In Overijssel is de landbouw sterker verweven met het regionale bedrijfsleven dan landelijk. Grofweg kan worden gezegd dat elke euro toegevoegde waarde in de primaire landbouw gepaard gaat met 2 euro toegevoegde waarde elders in het agrocluster. Een groot deel van het geld in het agrocluster wordt niet op de akker of/en niet in de stal verdiend, maar in de stad.

De PvdA wil dat economie en ecologie elkaar versterken in plaats van bevechten. Bepaalde bedrijfstakken, zoals veehouderij, leggen een zware druk op onze omgeving en volksgezondheid. De PvdA zet daarom in op ‘vergroening van de economie’ 5 waarbij ook de landbouwsector transformeert en in balans komt met milieu, omgeving, volksgezondheid en dierenwelzijn. Nieuwe technieken spelen hierbij een belangrijke rol. Concreet zetten wij in op gesloten kringlopen (mineralen, stikstof, fosfor en koolstof), terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en het verlagen van de ammoniakuitstoot. Wij willen naar de duurzame landbouw van de toekomst. Daarnaast bieden wij zorgvuldig ruimte aan nieuwe economische activiteiten en initiatieven in het landelijk gebied waar (voormalige) agrarische bebouwing vrijkomt.

Kennisinnovatie en duurzaamheid
• Versterken van de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties in de regionale arbeidskamer (en UWV).

Samen met het bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen vormt de provincie een krachtig trio, dat heldere strategische keuzes maakt met oog voor innovatie, werk en ontwikkeling van alle mensen. De PvdA stimuleert en steunt ontwikkelingen die bijdragen aan de werkgelegenheid en die gericht zijn op kennisinnovatie en duurzaamheid. Ruimte voor kleine en startende bedrijven is noodzakelijk voor innovatief ondernemerschap. De aansluiting tussen werk en onderwijs is essentieel om voldoende mensen goed op te leiden voor de regionale arbeidsmarkt. Voorbeelden daarvan zijn het techniekpact en de innovatieagenda.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat
• Vergroten van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in stad en ommeland door het verhogen van de kwaliteit in de bestaande en kansrijke winkelcentra en binnensteden. De basis daarvoor is concentreren, vrij maken en weer nieuw opbouwen. Nieuw winkel- en kantooroppervlak ligt daarbij niet voor de hand.
• Ondersteunen van leegstandsbeleid. Regionaal afstemmen en regisseren van ontwikkelingen en het maken van afspraken over locaties voor wonen, werken en voorzieningen. Inzetten van middelen voor aandachtswijken in grote steden.
• Uitbouwen van de bestaande regionale ondernemershelpdesk en ondersteunen van MKB’ers en ZZP’ers bijvoorbeeld met (krediet)aanvragen voor ondernemersregelingen of met het opstellen van ondernemingsplannen.

Het vestigingsklimaat in Overijssel maken we aantrekkelijk voor mensen en bedrijven. Bedrijven vestigen zich graag nabij stedelijke gebieden omdat daar in verhouding meer en beter opgeleid beroepspotentieel is en daar betere voorzieningen zijn. Mensen wonen het liefst dichtbij voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving. Zo ontstaat een zichzelf versterkend systeem. Wij onderkennen die ontwikkeling en bewegen daarin mee. De PvdA beschermt niet zozeer wat er is, maar werkt vooral aan wat komen moet. Om het vestigingsklimaat op peil te houden, verbeteren we de leefbaarheid door te investeren in vernieuwende ideeën voor stad en ommeland. Wij ondersteunen gedragen initiatieven en brengen die verder. Wij investeren in het vergroten van de leefbaarheid en kwaliteit van leven, door investeringen te richten op de kwaliteit van de publieke ruimte, cultuuraanbod, architectuur en stedenbouw.