Economie en Arbeid

Iedereen moet een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Daarom zetten we in op voldoende fatsoenlijk werk met een leefbaar loon en de erkenning van het belang van onbetaald werk, zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Allemaal aan de slag
Nederland kent al geruime tijd 1,6 miljoen mensen in een uitkeringssituatie met een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- of bijstandsuitkering. In Overijssel is de werkloosheid meer dan 10%. Dat vinden wij te groot. De verschillen tussen de have’s en de have-not’s dreigen groter te worden, ook omdat we steeds meer eisen stellen aan mensen. Wij draaien dat om: wij kijken naar de kwaliteiten en capaciteiten die de mensen wél hebben. Dus, wij zullen investeren om arbeid geschikt te maken voor mensen. Dat betekent maatwerk en passende banen. Onze voorkeur gaat uit naar concrete plannen met concrete resultaten voor concrete mensen. Bijvoorbeeld door het opzetten van regionale ‘banenplannen’. Een voorbeeld is het banenplan ‘restauratie monumenten’, of het project ‘Overijssels landschapsbeheer’. In dat soort concrete banenplannen zorgen we voor opleiding- en werkervaringsplekken voor mensen die niet makkelijk aan de bak komen of een diploma halen.

Daarnaast zijn er veel banen in Overijssel die moeilijk kunnen worden opgevuld, met name in de techniek en transport. We maken budget beschikbaar om mensen die nu niet de benodigde kwalificaties hebben op te leiden voor deze banen. Dit opleidingsbudget is specifiek bedoeld voor groepen die op basis van hun startkwalificaties dan wel hun leeftijd of achtergrond minder kans
hebben op de arbeidsmarkt en zelfstandig deze stap niet kunnen zetten.

Mensenwerk
De economie groeit weer volop, de crisis lijkt ver achter ons te liggen. Maar cijfers vertellen niet het hele verhaal. Te veel mensen zitten op het minimumniveau of zelfs onder de armoedegrens. Deze groep ‘werkende armen’ heeft vaak een tijdelijk contract, werkt in deeltijd, en tegen een laag salaris. De provincie helpt mensen door te groeien naar meer volledige en vaste banen. Wij helpen deeltijders en herintreders op weg naar vaste banen. Dat doen we met financiële hulp in de vorm van (loonkosten)subsidies. Of we bieden mensen een op maat gemaakte opleiding(spakket) en/of opfriscursussen, waar nodig willen we dat ook voor ze betalen. Dit doen we niet alleen. We versterken de samenwerking tussen gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties in de regionale arbeidskamer (en UWV).

Brede welvaart
De PvdA streeft naar brede welvaart. Goede werkgelegenheid hoort daar bij, via Nederlandse of internationale bedrijven. Overijssel investeert in het creëren van werkgelegenheid, onder meer via fondsen van OostNL. Wij zien het liefst de ontwikkeling van Nederlandse bedrijven, omdat die meer bijdragen aan de regionale welvaart. Maar ook investeringen in internationale bedrijven die bijdragen aan de regionale brede welvaart steunen wij.

Goed werkgeverschap
Als werkgever moet de provincie voorop lopen waar het gaat om de zogenaamde ‘participatiebanen’. De provincie zet haar eigen organisatie in om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werk,(betaalde) werkervaringsplekken en opleidingsplekken te bieden. Tegelijk dagen we ondernemers, overheden en maatschappelijke instellingen uit hetzelfde te doen. We beseffen dat dit, met name voor kleine ondernemers, in praktijk lastig kan zijn. Het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt extra inspanningen, bijvoorbeeld in begeleiding of in aanpassingen van de werkplek. Wij willen deze ondernemers hierin ontzorgen door hiervoor, in overleg met gemeenten en andere partners, begeleiding beschikbaar te stellen.

Bij vast werk horen vaste contracten. De provincie gaat niet mee in de trend van de doorgeslagen flexibilisering, omdat dit leidt tot veel onzekerheid voor werknemers. Dit heeft niet alleen effect heeft op hun werk, maar speelt ook een grote rol bij grote beslissingen in het leven, zoals het kopen van een huis en het krijgen van kinderen. Daarnaast geloven we dat flex niet goed is voor de organisatie. Wanneer werknemers snel wisselen, verliest de organisatie telkens veel kennis en kunde en bovendien leidt het tot een gebrek aan wederzijdse loyaliteit tussen werknemer en werkgever. Iedereen die een structurele bijdrage levert aan de provincie als organisatie krijgt een vaste baan. We stoppen met outsourcing, payrolling of vergezochte inhuur- en inleenconstructies, waar dat geen duidelijk tijdelijke functie betreft. Ook de meer uitvoerende taken zoals catering, beveiliging of groenonderhoud brengen we onder in onze eigen organisatie. Wij zien onszelf als een voorbeeld van goed werkgeverschap en dat dragen we ook uit. We stimuleren andere organisaties ons voorbeeld hierin te volgen.

Vestigings- en ondernemersklimaat
Bedrijven vestigen zich graag in stedelijke gebieden omdat daar in verhouding meer en beter opgeleid beroepspotentieel is en daar betere voorzieningen zijn. Mensen wonen het liefst dichtbij
voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving. Zo ontstaat een zichzelf versterkend systeem.

De PvdA verbetert het vestigingsklimaat voor ondernemers door te investeren in winkelcentra en binnensteden. Door huizen, kantoren en winkels bij elkaar te concentreren en bestaand vastgoed
opnieuw te gebruiken spelen we ruimte vrij. Wij maken samen met gemeenten afspraken over locaties voor wonen, werken en voorzieningen. Meer grond gebruiken voor nieuw winkel- en kantooroppervlak ligt daarbij wat ons betreft niet niet voor de hand.

Het is noodzakelijk om leegstaande en lelijke bedrijventerreinen en kantoorlocaties op te knappen. We helpen om dit aan te pakken, maar de verantwoordelijkheid blijft bij de eigenaren van de locaties. Zij zullen moeten investeren of afboeken waar dat nodig is. Publiek geld investeren we alleen onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld in de vorm van leningen die terugbetaald worden.

We ondersteunen MKB’ers en ZZP’ers met (krediet)aanvragen voor ondernemersregelingen en met het opstellen van ondernemingsplannen. Hiervoor bouwen we de bestaande regionale
ondernemershelpdesk uit. Bijzondere aandacht schenken we aan de kleine ondernemers die van belang zijn voor de leefbaarheid, maar het hoofd moeilijk boven water kunnen houden.

Nu breedband vrijwel overal een feit is, zowel via glasvezel als op andere manieren, scheppen we een investeringsregeling voor ‘digitalisering’. Daaruit worden slimme diensten gefinancierd voor het (basis-, voortgezet- en vmbo)onderwijs, de (jeugd-, ouderen- en thuis)zorg en voor natuurbeheer.

Grensarbeid
De Duitse arbeidsmarkt biedt kansen voor mensen die dichtbij de grens wonen. Wij zijn voorstander van grensarbeid omdat dit mogelijkheden biedt voor meer mensen om aan de slag te komen en omdat we de economische en culturele uitwisseling met onze Oosterburen als een verrijking voor onze provincie beschouwen. De verschillen in taal, onderwijs, sociale en fiscale stelsels zijn barrières die werken over de grens bemoeilijken. We blijven ons inzetten om deze barrières te slechten door, in samenwerking met onze Oosterburen en andere grensgebieden, te werken aan praktische oplossingen. Bijvoorbeeld door uitwisselingsprogramma’s op het gebied van werk en onderwijs, erkenning van diploma’s en het het bieden aan ondersteuning aan grensarbeiders. Daarnaast blijven we zowel landelijk als Europees lobbyen voor de verbetering van de positie van grensarbeiders.

TechBase Twente
Het nieuwe plan voor de oude luchthaven Twente heet ‘TechBase Twente’ (TBT). De voormalige vliegbasis wordt een uniek bedrijvenpark met hightech bedrijven en veel werkgelegenheid. Er zijn
inmiddels miljoenen aan belastinggeld in de Techbase gepompt. De komende tijd is dat welletjes en zijn we terughoudend met extra investeringen, tenzij er een solide garantie is voor een fors aantal goede banen voor vaklieden uit onze regio. Daarbij moet er wat ons betreft een duidelijk aantoonbare verhouding zijn tussen de hoogte van de investering en het aantal banen dat deze oplevert.

Een tweede voorwaarde voor onze steun aan het plan TBT is dat het unieke karakter van het gebied en de omliggende natuur worden beschermd. De balans tussen ecologie en economie wordt
nauwlettend bewaakt, en we stellen een onafhankelijke gebiedsregisseur (beheerder) aan die daarvoor zorgt. We handhaven streng op milieuoverlast, en we zijn kritisch over de ontwikkeling van de luchthaven als locatie van rumoerige evenementen die zorgen voor druk op de natuur en overlast voor omwonenden.

De provincie als opdrachtgever
De provincie zorgt voor veel lokale werkgelegenheid. De PvdA stimuleert dat lokale bedrijven zoveel mogelijk kans maken op het uitvoeren van opdrachten van de overheid. De provincie stimuleert hierbij goed werkgeverschap. Alle bedrijven die opdrachten krijgen van de provincie zijn goede werkgevers en respecteren de CAO. Dit nemen we op in onze aanbestedingen en we vragen vakbonden om advies hoe we goed werkgeverschap kunnen stimuleren.

Toerisme
Een bijzonder plekje in onze ‘regionale economie’ is weggelegd voor de toeristische sector. Overijssel heeft als provincie de meeste vijfsterrencampings. Onze provincie is de ‘tuin van Nederland’, maar wel eentje waar de werkgelegenheid fors is. Onze vrijetijdseconomie is sinds 2009 dubbel zo hard gegroeid als landelijk, tot ruim 32.000 banen. Initiatieven om deze sector verder te laten groeien op een duurzame manier, stimuleren we met een speciale ‘eco-toerisme’-regeling.

Daarnaast koesteren we de schatten waarop dit toerisme is gebaseerd, namelijk ons landschap, onze cultuur en cultuurhistorie.

Concurrerende, duurzame landbouwbedrijven
De landbouw is een belangrijke economische sector in Overijssel, die staat voor een grote uitdaging. De tijd van groter, meer en intensiever is voorbij. Deze ontwikkeling heeft te veel negatieve gevolgen voor natuur, milieu, volksgezondheid en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast drijft het verdienmodel van alsmaar dalende prijzen de boeren in een fuik die leidt tot torenhoge investeringen tegen zeer geringe opbrengsten. De PvdA wil dat de landbouw in balans komt met haar omgeving. Daling van de omvang van de veestapel is hiervoor noodzakelijk.

De omslag naar een duurzame landbouw willen we stimuleren door boeren die voorop lopen in deze ontwikkeling te ondersteunen. Daarnaast willen we samen met boeren die niet meekunnen in deze ontwikkeling op zoek naar nieuw perspectief, zoals omscholing of jobcoaching. Tegen boeren die zich willens en wetens niet aan de regels houden treden we hard op. Slecht gedrag mag niet lonen en zeker niet ten koste gaan van hen die zich wel aan de afspraken houden.