Milieu, energie & klimaat

Overijssel is de tuin van Nederland. Daar zijn we trots op. Een prettige woon- en werkomgeving is van groot belang voor ons welzijn en voor onze welvaart. Een gezond milieu is essentieel voor de leefbaarheid van Overijssel. Dit staat daarom hoog in het vaandel bij de PvdA. Wij richten ons op de lange termijn en de toekomstige generaties en zetten daarvoor nu, op de korte termijn, de nodige stappen.

Prettige woon- en werkomgeving van belang
• Werken aan een verdere verduurzaming van energie, landgebruik en productie. Grondstoffen worden opnieuw hoogwaardig ingezet en dus niet weggegooid. Wij steunen initiatieven die gericht zijn op deze langetermijnontwikkeling.
• Zeer terughoudend omgaan met activiteiten die mogelijk grote en langdurige invloed hebben op ons leefklimaat en het milieu, zoals schaliegasboringen.

Overijssel is de tuin van Nederland. Daar zijn we trots op. Een prettige woon- en werkomgeving is van groot belang voor ons welzijn en voor onze welvaart. Een gezond milieu is essentieel voor de leefbaarheid van Overijssel. Dit staat daarom hoog in het vaandel bij de PvdA. Wij richten ons op de lange termijn en de toekomstige generaties en zetten daarvoor nu, op de korte termijn, de nodige stappen.

Soms moeten moeilijke keuzes worden gemaakt rond nieuwe activiteiten die mogelijk een grote, slecht voorspelbare en onomkeerbare invloed kunnen hebben op onze leefomgeving. Denk daarbij aan het winnen van schaliegas, de opslag van olie in oude zoutkoepels of het verondiepen van diepe zandwinputten met verontreinigd baggerslib. De PvdA kiest hierbij altijd voor het belang van toekomstige generaties, niet voor economisch gewin op korte termijn.

Afspraken naleven
• Nakomen van verordeningen en vergunningen. Bij vergunningen geldt ‘afspraak is afspraak’.

In Overijssel combineren wij veel functies op een relatief klein oppervlak. Economische activiteiten en infrastructuur, natuur en landschap, recreatie en ontspanning. Deze functies gaan vaak goed samen, maar komen op sommige plekken met elkaar in conflict. Via democratische besluitvorming en vergunningverlening worden alle belangen zorgvuldig gewogen. De PvdA ziet vergunningen als een maatschappelijke afspraak tussen initiatiefnemers en de samenleving. Daarom vinden wij het logisch dat deze afspraken nauwkeurig worden nageleefd.

Goede balans natuurontwikkeling en investeringen
• Onderschrijven dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) hét instrument is om investeringsruimte in economie, verkeer en wonen in balans te brengen met natuurontwikkeling.

De PvdA is positief over het nieuwe landelijke beleid om stikstofuitstoot uit onder meer verkeer, bedrijven, wonen en landbouw te koppelen aan de draagkracht van de natuur (de Programmatische Aanpak
Stikstof), en verwacht hiermee een goede balans te krijgen tussen nieuwe investeringsruimte en natuurontwikkeling.

Energiebesparing
• Oprichten van een servicepunt lokale energie Overijssel.
• Onderzoeken of het opwekken van windenergie op geschiktere locaties kan plaatsvinden.
• Inzetten op energiebesparing en verduurzaming binnen het provinciaal beleid (bijvoorbeeld aanbestedingen in het openbaar vervoer).

Wij zetten volop in op energiebesparing en op verduurzaming van energieproductie. De PvdA staat achter de ambitie om in 2020 het energiegebruik voor 20% uit duurzame bronnen te halen. Door het tekenen van het landelijke energieakkoord komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. De PvdA wil dit vertalen in een provinciaal energieakkoord. Het initiatief voor energieprojecten zien wij het liefste van onderaf, door bewoners en bedrijven. De provincie heeft hierin een stimulerende rol.

Goede initiatieven doorzetten en verbreden
Overijssel kent veel initiatieven gericht op het verduurzamen van energieproductie en energiegebruik. De goede initiatieven wil de PvdA doorzetten, zoals:
• Behouden van een energiefonds voor het verduurzamen van de Overijsselse energieproductie en op
energiebesparing. Een goede uitwerking is het investeren in het energiezuiniger maken van sociale
huurwoningen, dit bespaart energie en voorkomt te hoge maandlasten voor huurders met lage inkomens.

Daarnaast wil de PvdA bestaande initiatieven verbreden, zoals:
• Verruimen van stimuleringsregeling voor zonnepanelen in combinatie met asbestsanering. Die regeling moet gaan gelden voor ‘alle daken’.
• Proactief huizen duurzaam maken: in Hardenberg zijn 1500 woningen verduurzaamd door bewoners
actief te benaderen met het aanbod om een energiescan voor hun woning uit te voeren. Wij willen
bekijken of dit op grotere schaal kan worden doorgevoerd.

Veiligstellen waterbronnen
• Inzetten op het veiligstellen van de drinkwatervoorziening uit grondwater.

Grondwater is in Overijssel de belangrijkste bron voor betrouwbaar drinkwater en voor de productie van levensmiddelen. De PvdA geeft prioriteit op het veiligstellen van deze waterbronnen voor de lange termijn.

Waterkwaliteit en waterberging
• Inzetten op een watersysteem dat voldoet aan de Kaderrichtlijn Water
• Samen met waterschappen en gemeenten werken aan voldoende goede waterberging.

De PvdA vindt het belangrijk dat de opgaven van de kaderrichtlijn water worden behaald. Dat betekent dat alle oppervlaktewateren een goede ecologische kwaliteit bereiken. De komende decennia verandert het klimaat verder. Alle klimaatscenario’s geven aan dat steeds vaker hevige regenbuien voorkomen. Het gevolg daarvan is dat er vaker wateroverlast kan gaan optreden in de steden en op het platteland. Samen met de gemeenten en de waterschappen zetten wij in op slim combineren van functies zodat er in Overijssel voldoende gebieden komen voor waterbergingen. Daarnaast ontwikkelen we onze omgeving zodanig dat wateroverlast zo min mogelijk schade en hinder veroorzaakt.