Bereikbaar Overijssel

Bereikbaarheid in Overijssel begint met goede vervoersmogelijkheden over de hoofdassen: van Noord naar Zuid, van Oost naar West en van Noordwest-Overijssel naar Twente. De PvdA wil investeren in deze hoofdassen en zo de economische kerngebieden verbinden. In deze tijd is niet langer één vorm van vervoer heilig, maar hoort een verantwoorde mix van vervoersvormen2 zoals de (elektrische) fiets, de (elektrische) auto, het OV en de taxi.

Bereikbaarheid
• Investeren in (a) de bereikbaarheid langs de hoofdassen van Overijssel: Noord-Zuid, Oost-West, Noordwest-Zuidoost en (b) verbinden van de economische kerngebieden.
• Inzetten van flexibele en duurzame mix van vervoersvormen zoals de (elektrische) fiets, de (elektrische) auto, het OV en de taxi.
• Afwegen van iedere euro voor bereikbaarheid op de ‘mobiliteitsladder’; daarbij extra aandacht voor OV, (elektrische) fiets, (reis)gedrag en betere benutting van de bestaande infrastructuur.

Bereikbaarheid in Overijssel begint met goede vervoersmogelijkheden over de hoofdassen: van Noord naar Zuid, van Oost naar West en van Noordwest-Overijssel naar Twente. De PvdA wil investeren in deze hoofdassen en zo de economische kerngebieden verbinden. In deze tijd is niet langer één vorm van vervoer heilig, maar hoort een verantwoorde mix van vervoersvormen2 zoals de (elektrische) fiets, de (elektrische) auto, het OV en de taxi. Die willen we flexibel en duurzaam inzetten.

Vernieuwende initiatieven bereikbaarheid
• Stimuleren van vernieuwende initiatieven op het gebied van bereikbaarheid zoals nieuwe vervoersconcepten en optimaliseren van de bestaande infrastructuur en het benutten daarvan.

De PvdA wil dat Overijssel vol inzet op vernieuwende initiatieven op het gebied van bereikbaarheid; de hoofdas Zwolle – Enschede en vooral de N35 leent zich daar uitstekend voor. De provincie Overijssel creëert de randvoorwaarden voor publiek-private initiatieven waarbij kennisinstellingen en bedrijfsleven samenwerken aan deze vernieuwingen. Zo ontwikkelen we nieuwe vervoersconcepten en optimaliseren de bestaande infrastructuur, ook sluiten we aan bij methoden die elders succesvol zijn, twee voorbeelden:

‘Maastricht Bereikbaar’
Overheden en bedrijfsleven werken samen om Maastricht beter bereikbaar te houden door reisgedrag structureel te veranderen. Bijvoorbeeld door reisinformatie (reistijden en actuele verkeersinformatie) en reisadvies te verstrekken via nieuwe technologie zoals een‘app’op smartphones en tablets. Andere voorbeelden zijn het delen van fietsen, auto’s of spreiden van werktijden

‘Truckspotten A15 haven Rotterdam’
Vrachtvervoer van en naar de haven in Rotterdam zorgt voor een grote verkeersbelasting. Het spotten van trucks in de spits en daarna in gesprek gaan met het betreffende bedrijf blijkt zeer succesvol. Samen met tientallen wegvervoerders is een gesprek gevoerd over de mogelijkheden van minder rijden in de spits. Hierdoor kan beter gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur en wordt de spits minder druk.

Integreren vervoersvormen
• Optimaliseren van de vervoersstromen op het platteland zodat de bereikbaarheid van voorzieningen en kernen voor iedereen op peil blijft.
• Verbeteren van de spoorverbindingen in Overijssel, vooral Zwolle-Deventer en Zwolle-Enschede, door de frequentie te verhogen, elektrificatie, dubbel spoor/passeerstroken, en betere aansluitingen.

Voor de bereikbaarheid van het platteland kijkt de PvdA naar het integreren van vervoersvormen zoals leerlingenvervoer, ouderenvervoer en de reguliere bus om daarmee de bereikbaarheid van voorzieningen en kernen te behouden. Informeel vervoer, waarbij er geen tussenkomst is van de overheid, draagt hieraan bij. Basisvoorzieningen zoals scholen en ziekenhuizen moeten voor iedere inwoner van Overijssel bereikbaar blijven.

Bundelen van goederenstromen
• Kiezen voor de meest effectieve vervoersvorm voor goederenvervoer en het bundelen van goederenstromen.

De PvdA is van mening dat vervoer over water en de Betuweroute de voorkeur hebben boven het extra vervoer per regulier spoor. Bij goederenvervoer over spoor nemen we adequate maatregelen om omwonenden te beschermen tegen overlast (geluid en trillingen) en gezondheidsrisico’s.