Bereikbaarheid

Heel Overijssel moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent toegankelijk en hoogwaardig openbaar vervoer in de hele provincie. We leggen fietspaden aan en lossen gevaarlijke situaties op. Zo komen onze inwoners makkelijk en comfortabel op hun bestemming.

Toegankelijk openbaar vervoer
In Overijssel moet iedereen met het openbaar vervoer kunnen komen waar hij of zij heen wil. Toegankelijk openbaar vervoer maakt het voor iedereen mogelijk om mee te doen in onze samenleving. Wij staan voor provinciedekkend openbaar vervoer met snelle en hoogwaardige verbindingen met de rest van Nederland en Duitsland. Of het nou gaat om stadsbussen die buitenwijken ontsluiten, intercitytreinen naar andere delen van het land of de regionale buslijnen op het platteland. Niet de kosten maar de kwaliteit staat voorop.

In de periode van 2016 tot 2040 zal het aantal personen met een leeftijd van 75 jaar of ouder bijna verdubbelen. Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen, ook wanneer zij minder mobiel worden. Als het aanbod van openbaar vervoer afneemt en de afstand tot voorzieningen toeneemt kan dit ertoe leiden dat deze groep niet meer bij essentiële voorzieningen zoals de supermarkt of het ziekenhuis kan komen. Dat accepteren wij niet. Waar dit dreigt gaan wij, samen met bewoners en gemeente, aan de slag om passende oplossingen te zoeken.

Speciale aandacht hebben wij voor de toegankelijkheid en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen. We willen de zorg dichtbij mensen. Een half uur reizen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis of medisch centrum is wat ons betreft echt de grens. Daarom zetten we in op twee sporen: enerzijds spreiding van primaire zorgvoorzieningen, waar brede expertise aanwezig is. Anderzijds brengen en houden we de bereikbaarheid van deze voorzieningen op een goed niveau, óók per openbaar vervoer.

Bus
De bus is een essentiële schakel in de keten van het openbaar vervoer. De bus verdient waardering! Mensen met lagere inkomens en mensen met een functiebeperking, mensen zonder rijbewijs, scholieren, ouderen, iedereen moet op alle dagen van de week kunnen rekenen op betrouwbare busverbindingen en bereikbare bushaltes. Stadsbussen zijn van cruciaal belang voor vervoer van en naar stadscentra en tussen wijken in Overijsselse steden. Scholierenlijnen zijn noodzakelijk voor het vervoer van studenten naar onze scholen.

In het recente verleden zijn sommige busverbindingen in Overijssel rücksichtslos geschrapt. De PvdA zet in op herstel van verdwenen lijnen waar dat nodig is en brengt zo fatsoenlijk, laagdrempelig en betaalbaar busvervoer voor iedereen weer dichtbij.

Veel ov-bedrijven hebben reisproducten speciaal voor ouderen. Naast standaardkortingen hanteren verschillende bedrijven verschillende kortingen of extra producten voor senioren. De PvdA wil deze tarieven over de gehele provincie gelijk trekken, zodat senioren overal van dezelfde mogelijkheden gebruik kunnen maken.

Trein
Onze ambitie is een robuust elektrisch spoornetwerk met een hoogfrequente dienstregeling. De spoorverbindingen in, door en naar Overijssel bouwen we verder uit. Daarbij heeft het verkorten van de reisduur per trein van en naar Twente onze bijzondere prioriteit. Het is onze ambitie dat op treinverbindingen in en met Overijssel zoveel mogelijk 220 km/u gereden kan worden, bijvoorbeeld door inzet van het Europese treinveiligheidssysteem ERTMS. Dat vraagt een actieve en assertieve houding van de provincie als regisseur van het openbaar vervoer.

De volgende verbeteringen gaan we doorvoeren:
Vechtdallijnen: de uitval door technische problemen op deze lijn dringen we terug. We gaan met spoorbeheerder ProRail in gesprek voor het verbeteren van de spoorinfrastructuur. Haalbaarheid van heropening van station Bergentheim wordt onderzocht.
Zwolle – Enschede: onze wens is een dubbelspoor tussen de twee grootste steden van Overijssel. De bestaande treinverbinding waarderen we verder op. Wat ons betreft ontstaat zo snel mogelijk een doorgaande spoorverbinding naar Duitsland van topkwaliteit. De internationale trein Amsterdam – Berlijn blijft wat de PvdA betreft via Hengelo rijden.
Zwolle – Kampen: Station Zwolle Stadshagen gaat zo snel mogelijk open. Reizigers mogen vertrouwen op een robuuste en betrouwbare dienstregeling.
Deventer – Almelo: de ‘halfuursdienst’ van stoptreinen in de avonduren voeren we opnieuw in, bij voorkeur vanaf station Apeldoorn.
Hengelo – Bad Bentheim: de proef met doorgaand treinverkeer wordt structureel.
Deventer – Olst – Zwolle: in opdracht van de Tweede kamer wordt verdubbeling van het spoor tussen Olst en Deventer gepland. Het verdwijnen van de flessenhals bij Olst creëert ruimte in de dienstregeling voor haltes in Deventer-Noord en Zwolle-Zuid en maakt nieuwe (sprinter-)verbindingen mogelijk.
Zutphen – Oldenzaal: op deze lijn willen we een betere, uitgebreide dienstregeling. Op termijn willen we ook dit traject elektrificeren.
Almelo – Groningen: Nu de spoorlijn Almelo-Mariënberg geëlektrificeerd wordt, zoeken we de samenwerking met de provincies Drenthe en Groningen om de spoorlijn via Hardenberg door te trekken naar Emmen, Stadskanaal en Groningen. Door het herstellen van deze vroegere spoorlijn ontstaat een verbinding tussen de universiteitssteden Enschede en Groningen.

Goederenvervoer
Goederentransport over het spoor ontlast de weg en het milieu. De groei van het goederenvervoer over het spoor brengt echter een toename van risico’s en overlast voor omwonenden met zich mee. We beperken het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Bovendien moet goederentransport inpasbaar zijn met het personenvervoer. Bij verdere groei is onderzoek naar alternatieve spoortrajecten noodzakelijk.

Afspraken met vervoerders en arbeidsvoorwaarden
Voor het vervoer per trein, bus en regiotaxi maakt de provincie afspraken met vervoerders, meestal via aanbestedingen. Bij aanbesteding hanteren we heldere criteria waarbij belangen van reizigers, medewerkers in het openbaar vervoer en het milieu voorop staan. Pas daarna kijken we naar de financiën. Reizigers moeten kunnen rekenen op betrouwbaar vervoer en medewerkers moeten kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het recht om regelmatig een (plas-)pauze te kunnen houden. De CO2-uitstoot van het openbaar vervoer moet omlaag. Vanaf 2025 worden uitsluitend emissieloze technieken ingezet.

Vervoerregio’s en concessiegebieden beperken zich niet door provinciegrenzen. Overijssel kent vele relaties met omliggende provincies en Duitsland. Het ov sluit daarop aan. Provinciegrensoverschrijdende samenwerking zorgt voor goede bereikbaarheid en dekking. Beleid van afzonderlijke provincies wordt afgestemd en mag geen aanleiding zijn voor grote verschillen in vervoersarrangementen en -afspraken met concessiehouders in het ov. Dit geldt ook voor de prijsvorming.

Veiligheid in het openbaar vervoer
In het openbaar vervoer moet je veilig zijn. Daarom werken we samen met partners en gemeenten aan een programma voor sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Goede verlichting, bewaking, parkeervakken in nabijheid van halte/station en aanwezigheid van een bewaakte fietsenstalling zijn hiervoor belangrijke ingrediënten.

Pak de fiets
Nederland is een fietsland, en Overijssel is daarop geen uitzondering. Fietsen is gezond, goedkoop en gemakkelijk. Fietsprojecten zijn bovendien bijzonder kostenefficiënt: met relatief kleine investeringen zijn grote resultaten te bereiken op het gebied van gezondheid, bereikbaarheid en het milieu. Daarom is een substantiële verhoging van het fietsbudget heel effectief. De beoogde landelijke groei van het fietsgebruik is 20 procent over de komende tien jaar. Om dat te kunnen bolwerken verankeren we de fiets stevig in het provinciaal verkeer- en vervoerbeleid. Het juiste fundament hiervoor is een investeringsprogramma dat samen met alle andere wegbeheerders wordt opgesteld.

De provincie neemt het voortouw om samen met wegbeheerders en in overleg met belanghebbenden een samenhangend hoofdnetwerk voor de fiets vast te stellen met daarin snelfietsroutes als aparte categorie. Prioriteit hebben de routes die regio’s verbinden met stedelijke centra en de stedelijke centra onderling.

Waar de provincie zelf wegbeheerder is, zorgt ze voor uitmuntende fietsinfrastructuur. De fietsveiligheid en het comfort worden verbeterd bijvoorbeeld door ongelijkvloerse kruisingen voor fietsers te realiseren bij turborotondes, goed zichtbare kantmarkering aan te brengen, zeker bij routes zonder verlichting, het verhogen van het onderhoudsniveau en tijdige gladheidsbestrijding op de provinciale fietspaden en door de fietsveiligheid op parallelwegen te verbeteren. De veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemer, schoolgaande jeugd bijvoorbeeld, heeft hier de prioriteit boven snelheid van ander verkeer.

De PvdA investeert in de combinatie fiets en openbaar vervoer. Bij ov-knooppunten zorgen we voor onbewaakte en bewaakte fietsparkeervoorzieningen. Deelfietssystemen zoals de ov-fiets worden op ov-knooppunten aangeboden. En de mogelijkheden voor het meenemen van de fiets in het openbaar vervoer worden verruimd. Dit helpt de reiziger bij de laatste kilometers naar de bestemming en terug.

Recreatief fietsen biedt economische perspectieven en daarom dient de provincie meer te investeren in een veelzijdig aanbod van recreatieve en toeristische fietsvoorzieningen zoals veerpontjes, picknickplaatsen en fietsroutes. We vergroten de aantrekkelijkheid van recreatieve fietsroutes door het weren van doorgaand gemotoriseerd verkeer en stimuleren dit bij andere wegbeheerders.

Fiets: gezondheid en veiligheid
De populariteit van de fiets, het succes van de elektrische fiets en hogesnelheidsfietsen, de komst van de smartphone en toenemende drukte op wegen en fietswegen hebben geleid tot een stijgend aantal ongevallen. De cijfers laten zien dat het aandeel fietsers onder verkeersslachtoffers in Overijssel inmiddels de grootste categorie vormt.

In het kader van het ‘Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030’ dient er een provinciaal actieplan verkeersveiligheid te komen dat de volgende elementen bevat:
● Opwaarderen van de fietsinfrastructuur in brede zin, gezien het toenemend aantal gebruikers
en de hogere leeftijd ervan.
● Zorg voor veilige schoolomgevingen en veilige schoolroutes.
● Vaststellen van een netwerk voor het landbouwverkeer, met als een van de belangrijkste
uitgangspunten dat dat netwerk en het fietsnetwerk gescheiden dienen te zijn.
● Investeren in fietsvaardigheden van met name kinderen en ouderen.
● Intelligente snelheidsassistentie kan zorgen voor aanzienlijk minder verkeersslachtoffers. Pilots kunnen deze zeer kansrijke ontwikkeling sterk bevorderen.

Vanwege de gezondheidsvoordelen worden budgetten voor verkeerseducatie en fietsstimuleringsprogramma’s verhoogd.

Wandelen
Wandelen is leuk, gezond en toegankelijk. Iedereen heeft recht op een ommetje vanaf zijn voordeur. Om gewoon een frisse neus te halen, een stuk hard te lopen, de hond uit te laten of een lunchwandeling te maken. Daarom streeft de PvdA naar een goede wandelinfrastructuur met een uitgebreid, veilig en toegankelijk netwerk van wegen en paden. We stimuleren de aanleg van nieuwe wandelverbindingen en hebben aandacht voor zulke verbindingen bij de aanleg van nieuwe barrières, zoals autowegen. We maken ons sterk voor Nederland als wandelland; met een routenetwerk van mooie en goede lange-afstands-wandelpaden. De verbinding van deze paden aan het openbaar vervoernetwerk moet verbeterd worden.

Veiligheid in het verkeer
De toename van het aantal ongevallen en dodelijke slachtoffers op de Overijsselse wegen baart ons grote zorgen. Het is noodzakelijk dat we weggebruikers stimuleren zich veiliger in het verkeer te gedragen. Dit kan door de infrastructuur zodanig aan te passen dat veilig gedrag wordt uitgelokt, weggebruikers aan te spreken op ongewenst gedrag en door de rijvaardigheid te verbeteren. Daarnaast willen we concrete aanpassingen van de infrastructuur bij onveilige situaties zoals op veel parallelwegen, smalle en onoverzichtelijke fietspaden, op- en afritten van autowegen en bij scholen. We zoeken hierbij de samenwerking met de veiligheidsinstanties.

Ouderen blijven langer fietsen en het aantal (ernstige) fietsongevallen waarbij ouderen betrokken zijn neemt toe. Daarom schenken we extra aandacht aan de veiligheid van oudere verkeersdeelnemers.

Deelauto’s
Het autogebruik onder 40-plussers is toegenomen terwijl het onder volwassenen tot 40 jaar juist is afgenomen, blijkt uit onderzoek van het Trendbureau Overijssel. De PvdA stimuleert deelauto initiatieven. Zulke initiatieven verminderen het ruimtegebruik en milieubelasting, stimuleren autogebruik op maat en sluiten nauw aan bij alternatieven als fiets en openbaar vervoer. Nieuwe technologie biedt veel mogelijkheden om slimme manieren van mobiliteit en het gezamenlijk gebruik van vervoermiddelen te bevorderen. Wij benutten graag deze nieuwe mogelijkheden waar het de bereikbaarheid van onze inwoners bevordert. Tegelijkertijd zijn we waakzaam voor de gevolgen van deze ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, met name waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden en verdringing van bestaande arbeidsplaatsen.

Elektrisch rijden
De provincie stimuleert elektrisch autorijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden op benzine of diesel. Een elektrische auto stoot geen luchtverontreinigende stoffen uit, en dat is belangrijk voor de luchtkwaliteit in onze steden en langs drukke wegen. De provincie bouwt samen met gemeenten en netbeheerders aan een solide publieke laadinfrastructuur, waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe technieken om auto’s slim en snel op te laden. Daarbij kijken we samen naar slimme ruimtelijke inpassing van laadpaalinfrastructuur. Bovendien bekijken we de mogelijkheden van elektrificatie van het provinciale wagenpark, zodat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft.

Wegen
Goede veilige wegen zijn van groot belang om te komen waar je moet wezen. Bij het investeren in wegen hanteren wij de volgende prioriteiten: (1) veiligheid, (2) leefbaarheid en (3) doorstroming. Verbeteren van veiligheid en leefbaarheid zijn leidend bij de aanpak van knelpunten. Daar waar doorstroming een knelpunt vormt wordt gericht geïnvesteerd in slimme oplossingen. We doen ons voordeel met ervaringen uit het programma ‘Beter Benutten’, waarin rijk, regio en bedrijfsleven samen innovatieve maatregelen nemen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren. Investeringen in de hoofdrijbaan beoordelen we ook op effecten voor verkeersdeelnemers op parallelwegen en fietspaden. De veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers en aanwonenden is een integraal onderdeel van de aanpak en geen sluitstuk.

De volgende verbeteringen gaan we doorvoeren:
A1: Dit is een Rijksweg. Dat betekent dat het Rijk primair aan zet is. Wij maken samen met het Rijk en andere partners afspraken over capaciteitsuitbreiding en eventuele cofinanciering. Wij zetten geen aanvullende provinciale middelen in voor rijksweg A1.
N18: Dit is een Rijksweg. Dat betekent dat het Rijk primair aan zet is. We hebben doorstroming, leefbaarheid en veiligheid van de N18 flink verbeterd met (2×1-rijstrook 100 km/u. Dit is afgerond en in gebruik genomen.
N34: Dit is een Rijksweg. Dat betekent dat het Rijk primair aan zet is. We willen een inrichting tot stroomweg met 2×1-rijstrook 100 km/u.
N35: Dit is een Rijksweg. Dat betekent dat het Rijk primair aan zet is. De N35 is één van de belangrijkste assen in Overijssel. Het is de verbinding van Twente met de Kop van Overijssel. Wij staan vol achter de zogenaamde ‘Marsroute’: Wij willen dat de N35 van Zwolle naar Enschede uiteindelijk een 2×2-rijstrook autoweg wordt. Onze bijzonder aandacht gaat uit naar een oplossing voor de problematiek in de kern Mariënheem.
N50: Dit is een Rijksweg. Dat betekent dat het Rijk primair aan zet is. verbeteren doorstroming N50 en opwaardering wegvak Kampen – Kampen-Zuid (2×2 rijstroken 100 km/u). De N50 dient van knooppunt Hattemerbroek tot de aansluiting met de N302 verbreed te worden tot een 2×2 autoweg 100 km/u. In het eindbeeld is de gehele N50 verbreed tot een 2×2 autoweg 100km/u en sluit bij Ramspol aan op het Flevolandse deel. Het rijk draagt voor deze rijksweg de verantwoordelijkheid.
N307: Onderzoek naar stroomweg (100 km/u). De verbinding tussen de N50 bij Kampen en Flevoland, inclusief een vernieuwde brug bij Roggebotsluis wordt versneld gerealiseerd conform afspraken met de Rijksoverheid en andere partners.
N340 – N377: inrichting tot stroomweg van de N340 en N48 (2×1-rijstroken en 2×2-rijstroken en duurzaam veilige inrichting N377 bij een maximumsnelheid van 80 km/u
N348: Als onderdeel van de ‘tweede fase’ (Raalte – Ommen): verbetering doorstroming en verkeersveiligheid.
A1 – A28: Dit zijn autosnelwegen onder vallend onder verantwoordelijkheid van het Rijk. We gaan aan de slag met het verbeteren doorstroming en verkeersveiligheid bij aansluitingen A1 / A28.

Rondweg Zenderen N743/A1
Wij zijn voorstander van alternatieven zoals 5b in samenhang met aanpassing aansluiting A1. Dit dient opgepakt te worden in samenhang met de ontwikkeling van de mestvergister en de daarbij behorende verkeersproblematiek.