Openbaar bestuur

De PvdA wil een proactieve provincie die werkt aan het welzijn van de Overijsselaars. Dat doen wij autonoom of in samenwerking met anderen. Onze medeoverheden, rijk, gemeenten en waterschappen zijn daarvoor belangrijk, net als talloze organisaties en bedrijven die bijdragen aan een mooi, robuust en dynamisch Overijssel. Met deze partners maken wij eenvoudige maar heldere afspraken.

Proactieve provincie
• Vereenvoudigen van procedures en een meldpunt instellen voor onnodige complexe regels en procedures. We schrappen voorwaarden, procedures en regels die niet strikt noodzakelijk zijn.
• Gebruiken nieuwe technieken en mogelijkheden om de dienstverlening van de provincie te verbeteren, denk daarbij aan ‘apps’ voor het melden van storingen of indienen van vragen.
• Inzetten voor kwalitatief hoogwaardige regionale nieuwsvoorziening. Onafhankelijke regionale journalistiek en media zijn belangrijk voor de democratische controle van het openbaar bestuur.

De PvdA wil een proactieve provincie die werkt aan het welzijn van de Overijsselaars. Dat doen wij autonoom of in samenwerking met anderen. Onze medeoverheden, rijk, gemeenten en waterschappen zijn daarvoor belangrijk, net als talloze organisaties en bedrijven die bijdragen aan een mooi, robuust en dynamisch Overijssel. Met deze partners maken wij eenvoudige maar heldere afspraken. Nieuwsvoorziening door onafhankelijke regionale media en een onafhankelijke regionale omroep vinden we onmisbaar voor het functioneren van de regionale politiek.

Niet wegkijken voor problemen
• We richten ons op de verschillende regio’s in Overijssel met elk hun eigen behoeftes en uitdagingen. Dat betekent maatwerk en een gerichte inzet van middelen die gerechtvaardigd is door de problematiek.
• Creëren van oplossingen en kansen gaat boven verantwoordelijkheidsdiscussies.

Gemeenten, rijk en provincies hebben ieder een eigen takenpakket en bijbehorende verantwoordelijkheden. Dat geeft duidelijkheid en voorkomt bestuurlijke drukte. Wij onderschrijven het belang hiervan, maar vinden dat we nooit mogen wegkijken voor problemen die niet passen bij het ene of het andere loket. De PvdA Overijssel is dienstbaar aan mens en maatschappij, als het nodig is overschrijden we bestuurlijk grenzen. Kerntaken zijn een richtsnoer maar zeker niet beperkend. Onze focus ligt op het aanpakken van knelpunten en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Discussies ‘wie waar over gaat’ werken verlammend en contraproductief. Met de strikte scheiding tussen bijvoorbeeld provincie en gemeente, lossen we geen problemen op. Waar nodig stappen we over grenzen heen en dragen wij bij aan oplossingen. Soms alleen, soms samen met andere bestuurslagen. De kerntaken van de provincie zijn het uitgangspunt voor ons handelen, maar als het nodig is nemen we ook daarbuiten verantwoordelijkheid.

De provincie als partner
• Opstellen als een partner die ook graag zélf participeert. Via heldere doelstellingen en goede convenanten en contracten wordt door de provincie met partners samengewerkt.
• Betrokken zijn bij het sociale domein dat vanaf 2015 is overgedragen aan de gemeenten. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze uitstekend in staat zijn de nieuwe taken effectief en kwalitatief goed uit te voeren.
• Richten onze blik ook naar buiten de provincie. Wij zoeken proactief de samenwerking met onze buurprovincies en Duitsland, en wij intensiveren programma’s die dat verlangen.

De decentralisatie, waaronder de overgang van de Jeugdzorg naar de gemeenten, betekent dat gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor nieuwe zorg- en welzijnstaken. De verandering biedt grote kansen: zo kan zorg zo dicht mogelijk bij de cliënten worden georganiseerd, in dorpen en wijken en er is meer ruimte voor maatwerk en preventie. Deze overgang vraagt veel van burgers, cliënten, instellingen en gemeenten. Grote veranderingen gaan gepaard met onzekerheid. De PvdA begrijpt deze gevoelens en wil op alle niveaus, landelijk, provinciaal en gemeentelijk zich inzetten om de verandering zo goed mogelijk te laten verlopen. Waar dit niet lukt, wil de PvdA de eerste zijn die dit signaleert en aanpakt, op welk niveau dit ook geregeld moet worden. Alhoewel de zorgtaken na 2014 formeel geen verantwoordelijkheid zijn van de provincie, voelen wij ons wel verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van Overijssel. Wij zullen niet weglopen voor deze verantwoordelijkheid, maar zorgen dat eventuele problemen op de juiste plek worden aangepakt. De PvdA staat voor kwalitatief goed openbaar bestuur. Daarom zijn we waar nodig partner om gemeenten te steunen.

Samenwerking met andere provincies en Duitsland biedt veel mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid. PvdA Overijssel zoekt daarom actief deze verbinding en stimuleert andere partijen dit ook te doen.

Vrijwilligers zijn waardevol
• Creëren een positieve hefboom door het opzetten van specifiek vrijwilligersbeleid om met beperkte middelen een grote maatschappelijke meerwaarde te genereren.

Niet voor niets scoort Overijssel in vergelijking tot andere provincies steevast hoog, vaak het hoogst, in onderzoeken naar sociale cohesie, aantal vrijwilligers en onderlinge hulp (o.a. rapport Sociale Samenhang, CBS). Juist nu, een tijd waarin overheden zich terugtrekken en een groter beroep op burgerkracht wordt gedaan, is dit een zeer goede investering. Vrijwilligers, mantelzorgers en initiatiefnemers zorgen voor een krachtige samenleving. Vanuit die optiek omarmen we initiatieven die hier een bijdrage aan leveren, zoals de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Wij koesteren de vrijwilligers in Overijssel. Zij verzetten enorm veel werk, en zijn bijzonder waardevol. Daarom ontwikkelen wij specifiek vrijwilligersbeleid.

Overijsselse Vrijwilligersprijs
Oorspronkelijk door de provinciale Staten ingestelde prijs als blijk van waardering voor al die mensen die vrijwilligerswerk uitvoeren. In 2014 wordt de prijs voor de 16e keer georganiseerd. Naast een vakkundige jury stemmen jaarlijks tienduizenden mensen op hun favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie. In de komende jaren willen wij een relatie en koppeling met de ambities die op het terrein van burgerinzet en burgerbetrokkenheid bij de provinciale kerntaken. Voorbeelden zijn: vrijwilligers in het groen, vrijwilligers in het openbaar bestuur, vrijwilligers in cultuur, leefbaarheid en krimp landelijk gebied en openbaar vervoer.

Integer en open
• Willen een transparante provincie. Alles wat openbaar kan zijn, moet ook openbaar zijn. We zijn zeer terughoudend met het opleggen van geheimhouding.
• PvdA-bestuurders vervullen een voorbeeldrol op het vlak van transparantie en integriteit.

Politici en overheden moeten integer zijn. Ons motto is: “we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. De provincie is een organisatie die professioneel, transparant en eerlijk moet opereren. Er is geen verborgen agenda. We vermijden elke schijn van belangenverstrengeling. Provinciaal bestuur en organisatie zijn een voorbeeld voor andere organisaties en bedrijven in Overijssel

Integraal beleid
• Hanteren van het principe van integraal beleid: maatschappelijke opgaven centraal stellen. Kerntaken zijn richtinggevend, maar niet beperkend.

Gedreven door het ‘regionaal belang’ willen wij besturen. Juist door verschillende beleidsvelden te combineren, speelt de provincie een belangrijke rol. Dit noemen we integraal beleid en dat willen we overal doorvoeren. Een voorbeeld:

Integraal beleid t.a.v. cultuur, regionale economie en arbeidsmarktbeleid
De PvdA Overijssel stelt een provinciale monumentenlijst op met gebouwen die karakter geven aan onze provincie. Deze monumentenlijst is aanvullend op de gemeentelijke en rijksmonumenten. Voor de renovatie van de provinciale monumenten stellen we een fonds beschikbaar. De renovatieprojecten zijn een impuls voor de Overijsselse economie.