Het bestuur en het geld

De samenleving staat niet stil. Ontwikkelingen onder andere op sociaal, economisch en technologisch gebied, veranderen de maatschappij en de rol die de overheid hierin speelt. Wij zien het als taak van de overheid om mee te bewegen in deze veranderingen door zichzelf open te stellen en helder en empathisch te communiceren.

Democratie en ondermijning

Democratie is enerzijds krachtig omdat we zo de grootste meest bepalende besluiten nemen. Anderzijds is de democratie kwetsbaar en verdient ze onze zorg en bescherming. De democratische besluitvorming mag nooit gedomineerd worden door bedreigingen, intimidatie of individuele belangen. Daarom willen we een actieve aanpak van ondermijnende activiteiten. Dit vraagt inspanning van volksvertegenwoordigers, bestuurders, inwoners, van ons allemaal. In ons Overijssel telt niet de grootste bek of de hardste schreeuwer het zwaarst mee. De beste argumenten en een zorgvuldig proces wegen het zwaarst. Daarvoor maken wij ons hard.

Regels, handhaving en rechtsgevoel

Regels zijn er niet voor niets. Het naleven ervan moeten we controleren. Regels die geen doel dienen schaffen we af. Tegen mensen die zich willens en wetens niet aan de regels houden treden we hard op. Slecht gedrag mag niet lonen en zeker niet ten koste gaan van hen die zich wel aan de afspraken houden. Bij de afweging en inzet van handhaving en toezicht is het essentieel dat dit aansluit én bijdraagt aan het gevoel van rechtvaardigheid.

Regionale media en journalistiek

Journalisten die tijd nemen voor grondig onderzoek zijn van groot belang voor de democratie, ook in onze regio. De regionale media zijn hiervoor erg belangrijk, maar doordat ze met beperkte menskracht een veelheid aan onderwerpen moeten behandelen ontgaat soms de mogelijkheid om onderwerpen grondig te verslaan. De PvdA wil dat journalisten meer tijd en ruimte krijgen om hun belangrijke rol in de democratie te vervullen. We roepen een stimuleringsregeling in het leven die samenwerking tussen regionale kranten, lokale en regionale omroepen stimuleert, om elke burger van Overijssel op maat te informeren, diens mening op te pikken en bij de samenleving te betrekken. Goede, onafhankelijke media zijn essentieel voor onze democratie.

Goed luisteren en duidelijke keuzes

De overheid krijgt steeds vaker te maken heeft met mondige burgers die opkomen voor hun eigen belang. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling. Wij willen dat inwoners een zo groot mogelijke invloed hebben op hun eigen leven en leefomgeving. Als provincie nodigen we mensen hier ook graag toe uit.

Tegelijkertijd zien we dat de groep mondige burgers vaak geen afspiegeling van onze samenleving vormt. Het is een overheidstaak om ondervertegenwoordigde groepen actief te betrekken bij beleidsontwikkeling, besluitvorming en de uitvoering. Een e-mail of een foldertje in de bus met de oproep om naar een inspraakavond te komen volstaat hierbij niet. Desnoods moet de provincie gericht van deur tot deur om mensen te vragen naar hun mening over onze plannen. Wij willen actief het gesprek aangaan. Dit kan in sommige gevallen ook door nieuwe instrumenten als burgerberaden.

Behalve luisteren, willen we ook duidelijk zijn over de keuzes. Sommige dingen zijn gewoon nodig en sommige besluiten zullen niet kunnen rekenen op applaus van iedereen. Maar juist door de duidelijkheid te geven over ‘of’ en ‘wat’ er gaat gebeuren, kunnen we met elkaar een goed gesprek voeren over het ‘hoe’ of ‘waar’.

Bij het maken van beleid en bedenken van regelingen is het essentieel dat het in de praktijk ook ‘doenbaar’ is voor inwoners. Dat gaat over het ‘doenvermogen’ van de Overijsselse inwoners. Wij willen daarom het beleid toetsen of het uitgaat van realistische aannames over wat je van inwoners kunt verwachten. Hoeveel formulieren moeten inwoners invullen? Hoe vaak moeten inwoners informatie controleren? Hoe oplettend moeten mensen zelf zijn? Dit soort vragen zijn van belang om te zorgen dat beleid ‘doenbaar’ is en ook echt werkt.

De provincie betrekt jongeren bij het maken van haar beleid, omdat de mening van jongeren voor de toekomst belangrijk is. Het gaat immers om hun toekomst en als de overheid hen serieus neemt zijn ze in de toekomst ook in staat verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt nu meer dan ooit omdat er erg veel gaat veranderen, vanwege de klimaatverandering, de zorgtransitie, de landbouwtransitie en ook demografische veranderingen. We hebben de jongeren nodig!

Grote veranderingen maken regionale samenwerking noodzakelijk. Daarom stimuleren we sterke regio’s en steunen we de samenwerking tussen regio’s. Zo kunnen grote vraagstukken van onderop worden benaderd en opgelost.

Samenwerken

Overijssel is een provincie waar samenwerking centraal staat. We benutten de kracht van de samenleving. We zien het als kerntaak van de provincie om goed provinciaal beleid te formuleren. Bij het opstellen en uitvoeren van dit beleid luisteren we goed naar en betrekken we zoveel mogelijk relevante partners. Dit betekent een kwalitatief hoogwaardige organisatie die regie kan voeren, en in het beleid en de uitvoering de verbinding zoekt.

Subsidies zijn investeringen in mensen, geen cadeautjes die al naar gelang de financiële situatie van de provincie worden geschonken. Wij staan voor langjarige contracten met voor ons belangrijke partners zodat er continuïteit is van kwaliteit en opgebouwde expertise.

Subsidies en opdrachten

Om resultaten te kunnen boeken hebben we onze partners nodig. Denk aan onze inwoners, de gemeenten en organisaties of bedrijven waarmee de provincie samenwerkt. Veel van deze partners worden betaald om een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld doordat de provincie iets (in)koopt of een subsidie verstrekt om iets te doen. In al ons handelen verwerken we principes van duurzaamheid (klimaatbestendig, circulariteit en natuurinclusief) en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij maken we gebruik van concrete instrumenten zoals de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder of de methodiek van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Inzichten en advies van de vakbonden zijn voor ons hierbij van belang.

Digitale communicatie door de provincie

Digitale communicatie kan snel, efficiënt en kostenbesparend zijn. Grote aantallen mensen kunnen binnen een paar seconden op de hoogte gesteld worden over voor hen belangrijke zaken. Daarnaast kan het handig zijn om aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen of subsidies digitaal te behandelen. Tegelijkertijd zijn er groepen mensen die moeite hebben met het gebruik van digitale communicatiemiddelen. De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie en haar communicatiekanalen toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moet het mogelijk zijn om alle communicatie fysiek te laten plaatsvinden als een inwoner dat wenst. Op die manier houden we de provincie en haar diensten ook bereikbaar voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Zorgvuldig omgaan met publiek geld

Wij gaan zorgvuldig om met publiek geld. Wij willen vierkant kunnen staan achter elke euro die we uitgeven. Alleen als de meerwaarde voor Overijssel en haar inwoners duidelijk is, geven wij gemeenschapsgeld uit.

Om haar plannen uit te kunnen voeren heeft de provincie spaargeld maar ook elk jaar eigen vaste inkomsten: uit het provinciefonds en uit onze eigen belasting, de provinciale opcenten. Wij zijn er voorstander van dat de provincie zelf belasting kan blijven heffen en op dit punt haar autonomie behoudt.

We maken maximaal gebruik van externe financieringsmogelijkheden zoals bijdragen vanuit het rijk of Europa om onze ambities te verwezenlijken. Als het nodig is, passen we de provinciale belasting aan om pijnlijke bezuinigingen te voorkomen.

Bij bezuinigingen kiezen we eerst voor het verminderen van investeringen in harde infrastructuur en waken we voor zachte waarden als leefbaarheid, bereikbaarheid, natuur en cultuur. We gaan uit van een meerjarenbegrotingssystematiek, waarin al deze uitgaven op een gelijkwaardige en transparante manier kunnen worden afgewogen.

Leges zijn de kosten die inwoners, bedrijven en organisaties moeten betalen voor bijvoorbeeld vergunningen. Wij vinden dat die leges kostendekkend moeten zijn, niets meer en niets minder.