Het bestuur en het geld

De samenleving staat niet stil. Het is de taak van de overheid om mee te bewegen met deze veranderingen. Bijvoorbeeld door zichzelf open te stellen en helder en empathisch te communiceren.

Goed luisteren
De overheid wordt steeds vaker geconfronteerd met mondige burgers die opkomen voor hun eigen belang. Wij zien dat als een positieve ontwikkeling. Wij willen dat inwoners een zo groot mogelijke invloed hebben op hun eigen leven en leefomgeving. Als provincie nodigen we mensen hier ook graag voor uit.

Keerzijde van deze medaille is dat de groep mondige burgers vaak geen afspiegeling van onze samenleving vormt. Het is een overheidstaak om ondervertegenwoordigde groepen actief te betrekken bij beleidsontwikkeling, besluitvorming en de uitvoering. Een e-mail of een foldertje in de bus met de oproep om naar een inspraakavond te komen volstaat hierbij niet. Desnoods moet de provincie van deur tot deur om mensen te vragen naar hun mening over onze plannen.

De provincie betrekt jongeren bij het maken van haar beleid, omdat de mening van jongeren voor de toekomst belangrijk is. Het gaat immers om hun toekomst en als de overheid hen serieus neemt zijn ze in de toekomst ook in staat verantwoordelijkheid te nemen. Dat geldt nu meer dan ooit omdat er erg veel gaat veranderen, vanwege de klimaatverandering, de zorgtransitie, de landbouwtransitie en ook demografische veranderingen. We hebben de jongeren nodig!

Grote veranderingen maken regionale samenwerking pure noodzaak. Daarom stimuleren we sterke regio’s en steunen we de samenwerking tussen regio’s. Zo kunnen grote vraagstukken ‘bottom up’ worden benaderd en opgelost.

Regels en handhaving
Regels zijn er niet voor niets. Het naleven ervan moeten we controleren. Regels die geen doel dienen schaffen we af.

Digitale communicatie door de provincie
Digitale communicatie kan snel, efficiënt en kostenbesparend zijn. Grote aantallen mensen kunnen binnen een paar seconden op de hoogte gesteld worden over bepaalde zaken. Daarnaast kan het handig zijn om aanvragen van bijvoorbeeld vergunningen of subsidies digitaal te behandelen.

De keerzijde is dat er groepen mensen zijn die moeite hebben met het gebruik van digitale communicatiemiddelen. De PvdA vindt het belangrijk dat de provincie en haar communicatiekanalen toegankelijk zijn voor iedereen. Daarom moet het mogelijk zijn om alle communicatie fysiek te laten plaatsvinden, indien een inwoner dat wenst. Op die manier houden we de provincie en haar diensten ook bereikbaar voor mensen die minder digitaal vaardig zijn.

Regionale media en journalistiek
Journalisten die tijd nemen voor grondig onderzoek zijn van groot belang voor de democratie in onze regio. Door de kaalslag in de geschreven media zijn die vakmensen er nauwelijks nog. We lezen ‘nieuws’ dat ieder regionaal dagblad biedt, aangevuld met ditjes en datjes van de dag. Dat moet anders en kan beter. We roepen een stimuleringsregeling in het leven die samenwerking tussen regionale kranten, lokale en regionale omroepen stimuleert, om elke burger van Overijssel op maat te informeren, diens mening op te pikken en bij de samenleving te betrekken. Goede media zijn essentieel voor onze democratie!

De teugels aanhalen
De PvdA wil af van ingewikkelde structuren en terug naar de inhoud. Minder jargon, mooie kretologie en name dropping, meer met de beide benen op de grond, de goede dingen doen. We investeren in dingen die er maatschappelijk toe doen met maatschappelijk middelen. Dat willen we dichtbij organiseren met met zo veel mogelijk democratische legitimiteit. Daarom zijn we geen voorstander van ingewikkelde fondsen, houdstermaatschappijen en deelnemingen op grote afstand. We willen zoveel mogelijk zelf organiseren, samen met degene om wie het gaat.

Geld
Wij gaan zorgvuldig om met publiek geld. Wij willen vierkant kunnen staan achter elke euro die we uitgeven. Alleen als de meerwaarde voor Overijssel en haar inwoners duidelijk is, geven wij
gemeenschapsgeld uit.

Leges zijn de kosten die inwoners, bedrijven en organisaties moeten betalen voor bijvoorbeeld vergunningen. Wij vinden dat die leges kostendekkend moeten zijn, niets meer en niets minder.

Om alle plannen uit te kunnen voeren heeft de provincie spaargeld maar ook elk jaar eigen vaste inkomsten. Dat zijn de provinciale opcenten bij de motorrijtuigenbelasting. Als het nodig is, mogen de provinciale opcenten aangepast worden aan de prijsontwikkeling en inflatie.

Onze partners
Om resultaten te kunnen boeken zijn partners nodig. Denk aan onze inwoners, de gemeenten en organisaties of bedrijven waarmee de provincie samenwerkt. Veel van deze partners worden betaald om een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld doordat de provincie iets (in)koopt of een subsidie verstrekt om iets te doen. In al ons handelen verwerken we principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij maken we gebruik van concrete instrumenten zoals de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder of de methodiek van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Inzichten en advies van de vakbonden zijn voor ons hierbij van belang.

Subsidies zijn investeringen in mensen, geen cadeautjes die al naar gelang de financiële situatie van de provincie worden geschonken. Wij staan voor langjarige contracten met voor ons belangrijke partners zodat er continuïteit is van kwaliteit en opgebouwde expertise.