Kunst, cultuur & sport; factoren van belang

Honderdduizenden inwoners en bezoekers van Overijssel genieten van cultuur en kunst. Er is een gevarieerd aanbod van volkscultuur, straattheater en festivals tot musea, concerten en beeldende kunst. Overijssel is een provincie met karakter! Het bewaren, versterken en vernieuwen van dat karakter gaat hand in hand met cultuurbeleid. Cultuur heeft naast een sociaal ook een belangrijk economisch belang. Door aantrekkende werking van evenementen die miljoenen euro’s per jaar opleveren door ‘cultuurtoerisme’.

Kunst en cultuur verbinden
• Ontwikkelen van een cultuur-toeristisch aanbod met internationale uitstraling zoals van de Weerribben en het Hanzetoerisme. Dit doen we samen met buurprovincies en is gericht op onder meer Duitsland, België en Frankrijk.
• Waarderen en ondersteunen van streektaal.
• Investeren in het behoud van monumenten, werk maken van het provinciale monumentenbeleid: een
provinciale monumentenlijst.

Honderdduizenden inwoners en bezoekers van Overijssel genieten van cultuur en kunst. Er is een gevarieerd aanbod van volkscultuur, straattheater en festivals tot musea, concerten en beeldende kunst. Cultuur en kunst verbindt mensen en geeft Overijssel identiteit. Overijssel is een provincie met karakter! De Hanzetraditie in het westen en de nijverheid en maakindustrie in het oosten, zijn tekenend voor Overijssel. Het bewaren, versterken en vernieuwen van dat karakter gaat hand in hand met cultuurbeleid. Cultuur heeft naast een sociaal ook een belangrijk economisch belang. Door aantrekkende werking van evenementen die miljoenen euro’s per jaar opleveren door ‘cultuurtoerisme’. Streektaal gaat veel mensen in Overijssel ter harte. Het is de moedertaal waarin veel van onze inwoners hun emoties het beste kunnen verwoorden.

Goede sportinfrastructuur
• Afstemmen van investeringen in sport en cultuur door gemeenten, Rijk en de provincie, gericht op een goede aansluiting van vraag en aanbod. Zo laten wij de middelen maximaal renderen.
• Inzetten op toegankelijkheid van cultuur en sport voor alle Overijsselaars, ook voor degenen die minder te besteden hebben. Van organisaties en instellingen die gebruik maken van provinciale middelen verwachten wij een programma dat hieraan tegemoet komt.
• Stimuleren van bovengemeentelijke samenwerking op het vlak van sport, waardoor bijvoorbeeld effectiever en efficiënter gebruik wordt gemaakt van bestaande accommodaties en kennis (bijvoorbeeld van Sportservice Overijssel).

Sporten is leuk, gezond en bevordert de integratie. Amateursport vinden we belangrijk. Om dat te faciliteren wil de PvdA een goede sportinfrastructuur in 2 lagen: Allereerst een fijnmazig netwerk voor recreatieve sport zoals fietsen, wandelen en watersport, onze mooie en groene provincie leent zich hier uitstekend voor. Ten tweede goede sportlocaties zoals zwembaden, sportvelden en sporthallen.

Ondersteunen topevenementen
• Actief werken aan een goede spreiding van (top)voorzieningen voor kunst, sport en cultuur, samen met gemeenten.
• Talentontwikkeling in zogenaamde ‘productiehuizen’, waar jonge professionals praktijkervaring op doen door samen te werken met ervaren professionals.
• Garanderen dat professionele instellingen en gezelschappen hoogwaardige cultuur leveren: zoals producties, tentoonstellingen, theater.
• Koesteren van toptalenten. Hoewel toptalent de wereld als podium heeft, koesteren wij hen als ambassadeurs. Deze professionals, gezelschappen en instellingen zijn de culturele iconen van Overijssel.

(Top)sport en topcultuur hebben een positieve uitstraling, zorgen voor inspiratie en leiden tot uitoefening van culturele, kunstzinnige en sportieve activiteiten. Daarom ondersteunen wij evenementen die hierop gericht zijn.

Brede deelname sportieve en culturele activiteiten
• Garanderen van brede toegankelijkheid: iedereen moet deel kunnen nemen aan de voorzieningen.
• Ontwikkelen van talenten: door opleiding en/of training moet een ieder zijn of haar talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.
• Bieden van robuuste infrastructuur: cultuur, kunst en sport kunnen rekenen op een infrastructuur die toekomstbestendig is.
• Ondersteunen van vraag: waar de vraag is, stimuleren wij een passend aanbod.
• Iedereen kennis laten maken met cultuur, door cultuureducatie en -participatie in het primair en voortgezet onderwijs.
• Ondersteunen van kunst- en theaterevenementen, landschapskunst, buitenfestivals en een groot aantal kleine podia. Dit is een plek voor nieuw en vaak regionaal talent. De PvdA wil dat de provincie deze activiteiten ondersteunt zodra ze het lokale belang overstijgen.

De PvdA moedigt brede deelname aan sportieve en culturele activiteiten aan. Dit leidt tot gezonde Overijsselaars en een gezonde (lokale) cultuur. Kortom, kunst, cultuur en sport zijn op veel vlakken van groot belang voor Overijssel. Daarom investeren we daar graag in.

Stimuleren nieuwe initiatieven
• Actief stimuleren van de samenwerking tussen spelers in de culturele sector en sport. Dat doen we door onderlinge verbanden te leggen en te ondersteunen, en door specifieke criteria bij investeringen op te leggen.

De PvdA ziet graag verdergaande samenwerking van de sport, kunst en culturele instellingen met partners van buiten de sector. Dit leidt tot nieuwe kruisverbanden, creativiteit en mogelijkheden. Via prijsvragen stimuleren en faciliteren wij nieuwe initiatieven. Uit kruisbestuiving komen prachtige nieuwe producten voort. Innovaties ontstaan door de inspiratie die cultuur biedt.