De ruimte om ons heen

Samen maken we plannen waarbij inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem krijgen.

Samen plannen maken
Wij hebben veel ambities. We maken plannen op het gebied van ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Bij alle plannen die we maken geven we inwoners en belanghebbenden een belangrijke stem. In het allesomvattende plan voor Overijssel – de omgevingsvisie – wil de provincie de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zo is het straks bijvoorbeeld makkelijker om bouwprojecten te starten. Wij zien scherp toe op de belangen van inwoners en natuur. We maken ons hard voor de bescherming die zij nodig hebben. Makkelijker en sneller bouwen is prima, maar niet over de rug van inwoners of ten koste van kwetsbare waarden zoals natuur.

Voldoende passende woningen
In Overijssel moet je zeker kunnen zijn van een thuis. Wij gaan aan de slag om voldoende passende én betaalbare woningen in Overijssel te realiseren. We pakken samen met gemeenten en woningbouwcorporaties knelpunten op het gebied van huisvesting aan. Desnoods gaan we zelf bouwen. Want: inwoners moeten zeker zijn van een dak boven hun hoofd. We richten ons vooral op starterswoningen en betaalbare gezins- en seniorenwoningen. Projecten voor meer dure villa’s ondersteunen we niet.

Op sommige plekken is meer behoefte aan starterswoningen; op andere plekken juist aan woningen voor senioren, al dan niet in combinatie met zorg. Daarom maken we met gemeenten niet alleen afspraken over het aantal woningen, maar ook over het type woningen. Zo kan iedereen wonen in een huis dat bij zijn of haar situatie past.

Woningen zijn om in te wonen, niet om in te beleggen. In steden waar de woningmarkt gespannen is zien we steeds meer dat woningen door beleggers worden gekocht om ze vervolgens duur te gaan verhuren. Dit vinden wij ongewenst. Het doet de huizenprijs verder stijgen en de beschikbaarheid van koopwoningen afnemen, waardoor mensen gedwongen worden om forse huren te betalen. Het opkopen van woningen door beleggers gaan we in samenwerking met de steden tegen. Zo komen er meer koopwoningen beschikbaar, met name voor starters.

‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ voor groepen mensen die samen willen bouwen moedigen we aan. Dat geldt ook voor trends zoals Tiny Houses waarin duurzaamheid en spaarzaam ruimtegebruik samenkomen. Ook stimuleren we projecten gericht op levensloopbestendig bouwen in een levensloopbestendige omgeving. Als dit soort door ons gewenste ontwikkelingen stuiten op belemmerende regels, dan nemen we die samen met andere overheden zoals de gemeente(n) en het Rijk weg.

Bodem en ondergrond
We gaan zuinig om met onze ondergrond, zodat we zeker zijn dat vele generaties na ons óók van het mooie Overijssel kunnen genieten. We zijn tegen het opslaan van stoffen die niet in de bodem thuishoren. Commerciële belangen vinden wij ondergeschikt aan leefbaarheid en duurzaamheid. Dat verhaal vertellen we consistent; zowel binnen onze provincie als daarbuiten, bijvoorbeeld in Den Haag of Brussel.

Water
Voldoende en goed (zoet)water is belangrijk, met name voor de landbouw. Daar zorgen we dus voor. Dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Door de verandering van het klimaat houden we rekening met periodes van grote droogte. Die leiden tot schade in onder meer de scheepvaart, de natuur en de landbouw. We blijven op zoek naar de beste maatregelen om hiermee om te gaan. Hierbij hebben maatregelen die ook een natuurlijke of recreatieve functie vervullen onze voorkeur.

In de Kaderrichtlijn Water staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon en gezond is. In bijna heel Overijssel is de waterkwaliteit ruim onvoldoende. Er is dus veel werk aan de winkel. De PvdA neemt zo snel mogelijk alle noodzakelijke maatregelen om een goede kwaliteit te realiseren voor zowel grondwater als oppervlaktewater. Dit is goed voor de natuur en voor mensen.

Drinkwater en ondergrond
Ons grondwater wordt bedreigd door bodemverontreiniging en activiteiten in onze diepe ondergrond. Bescherming van de grondwatervoorraad heeft voor ons een hoge prioriteit. We zijn daarom tegen het injecteren van ‘bodemvreemde’ stoffen in de ondergrond en stellen strikte regels op over bronnen van vervuiling, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Drinkwaterwinning wordt steeds lastiger door verontreinigingen. Chemische bestrijdingsmiddelen, stikstof en medicijnresten vervuilen ons water. Daartegen treffen we maatregelen.

Waterleidingbedrijf Vitens is enorm belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Samen met twaalf Overijsselse gemeenten is de provincie Overijssel aandeelhouder van Vitens. Wij vinden dat Vitens altijd in publieke handen moet blijven. We vinden het positief dat Vitens haar expertise deelt met anderen, binnen en buiten Overijssel en Nederland. Het ontplooien van ‘commerciële’ activiteiten, zoals het sponsoren van een voetbalelftal, steunen we alleen als het concreet bijdraagt aan het publieke doel en belang.

Wateroverlast
Steeds vaker is het weer extreem. Heel veel regen of juist langdurige perioden met droogte en warmte komen frequenter voor. Wat ons betreft houdt iedereen droge voeten. Daarbij investeren we doelmatig en zorgen we voor een robuuste bescherming tegen hoogwater en overstromingen. We zien dat gebieden die divers zijn ingericht, bijvoorbeeld met veel groen en bomen, beter bestand zijn tegen extreem weer. Dit geldt zeker in bebouwd gebied. Riolering raakt daar overbelast bij forse neerslag. Het is daarom noodzakelijk dat er zoveel mogelijk water in de grond kan wegzakken, dat hoeft dan niet meer via het riool te worden afgevoerd. Hiervoor stimuleren we dat er in stedelijk gebied zoveel mogelijk stenen uitgaan waar dan groen voor terugkomt, zoals bij het project ‘Steenbreek’ en bevorderen we de afkoppeling van het regenwaterafvoer. Naast het bouwen van stevige waterkeringen zetten we vol in op ‘bouwen met natuur’, óók waar het gaat om waterbeheer.

Waterschappen
Waterschappen zijn belangrijk. Ze denken toekomstgericht. Het is van levensbelang voor ons en voor de generaties na ons dat we streven naar een veilige en klimaatbestendige toekomst, dat we duurzaam omgaan met onze natuurlijke bronnen en dat we zorgen voor schoon en ecologisch gezond water.

Water is niet alleen een economisch goed, maar ook een publiek goed, het is de levensbron voor alle leven. Waterschappen werken aan schoon en ecologisch gezien waardevol water in een veilige en aantrekkelijke woon- en leefomgeving op korte- en lange termijn. Ze kijken verder dan de bestuursperiode van vier jaar.

Waterschapsbesturen staan voor grote en urgente uitdagingen als het gaat om het anticiperen op klimaatveranderingen, de noodzakelijke energietransitie, het stimuleren van de circulaire economie en transitie in de landbouw. Een deel van het werkgebied van waterschap Vechtstromen betreft hoge zandgronden zonder wateraanvoer. Dit maakt Vechtstromen extra kwetsbaar voor klimaatverandering.