Natuur & landschap

De kroonjuwelen van Overijssel zijn de kwaliteit van ons landschap en onze natuur. Ons kleinschalige cultuurlandschap, de natuurgebieden en landgoederen dragen bij aan ons welzijn en maken Overijssel aantrekkelijk voor toeristen. Daarnaast heeft natuur een eigen, intrinsieke waarde. De PvdA koestert deze juwelen die ook veel waarde hebben voor toekomstige generaties.

Investeren in natuur en landschap
• Bijdragen aan agrarisch natuurbeheer met het oog op toename van biodiversiteit, verbeteren van weidevogelbeheer, verdubbeling van bloeiende akkerranden et cetera.
• Voortzetten van de regeling ‘Groene en Blauwe diensten ’voor de periode 2015-2020 om continuïteit in het onderhoud van het agrarisch cultuurlandschap te houden.

De kroonjuwelen van Overijssel zijn de kwaliteit van ons landschap en onze natuur. Ons kleinschalige cultuurlandschap, de natuurgebieden en landgoederen dragen bij aan ons welzijn en maken Overijssel aantrekkelijk voor toeristen. Daarnaast heeft natuur een eigen, intrinsieke waarde. De PvdA koestert deze juwelen die ook veel waarde hebben voor toekomstige generaties. Afgelopen decennia is het aantal landschapselementen in Overijssel sterk afgenomen. Ook de biodiversiteit is verminderd. De PvdA wil deze trend keren door te blijven investeren in natuur en landschap. Waterbeleid levert een goede bijdrage aan biodiversiteit, landschap en toerisme. Plannen en ontwerpen mogen dus niet eendimensionaal op veiligheid worden gebaseerd. Het combineren van waterfuncties met bijvoorbeeld natuurdoelen en recreatie moeten, indien mogelijk, deel uitmaken van de waterplannen.

De landbouw heeft het Overijssels landschap gevormd en is een belangrijke speler in het behoud ervan. Natuurverenigingen en gebiedscollectieven spelen een belangrijke rol in onze omgeving. De PvdA ziet graag dat boeren en burgers hierin de koppen bij elkaar steken om gezamenlijk aan de slag te gaan met hun omgeving.

Investeren in vrijwilligers
• Investeren in ondersteuning van vrijwilligersorganisaties voor behoud van landschap en natuur, waardoor met beschikbare middelen een groot resultaat wordt bereikt.

Veel natuur- en landschapsorganisaties en andere terreinbeherende organisaties maken gebruik van een netwerk van vrijwilligers die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en een grote bijdrage leveren aan natuureducatie. De afgelopen jaren is de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties afgekalfd door bezuinigingen. De PvdA wil dit een halt toeroepen door opnieuw in vrijwilligers te investeren.

Middelen beter benutten
• Nieuwe initiatieven op het gebied van natuurontwikkeling positief benaderen als hiermee uitbreidingen van natuurgebieden, of verbindingen tussen natuurgebieden worden gerealiseerd.
• Realiseren van het Natuurnetwerk Nederland op termijn: een netwerk van aaneengesloten natuurgebieden, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur.

De PvdA wil dat de middelen voor landschap en natuurbeheer beter benut worden. Om de beschikbare gelden maximaal tot hun recht te laten komen wordt bij het verdelen van middelen meer rekening gehouden met de effectiviteit en efficiëntie. Uit onderzoek blijkt dat versnipperd, kleinschalig natuurbeheer door particulieren te weinig bijdraagt aan de natuurdoelen. Dit gaat overigens niet op voor het beheer van kleine landschapselementen, waarbij professionele organisaties samenwerken met veel kleine particulieren en boeren die vaak goed werk leveren.

Beheerplannen
• Vaart maken met het ontwikkelen, vaststellen en uitvoeren van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden.

Overijssel kent 25 Natura 2000-gebieden (onderdelen van een Europees netwerk van natuurgebieden). Voor 16 van deze gebieden moet de provincie beheerplannen opstellen. De PvdA vindt dat dit proces te traag verloopt. Wij willen dat in de komende Statenperiode (uiterlijk 2018) alle beheerplannen worden opgesteld en vastgesteld en dat met de uitvoering ervan is begonnen.

Verloedering agrarische gebouwen tegengaan
• Ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk instrumentarium om verloedering van het platteland door leegstaande gebouwen tegen te gaan.
• Bieden van planologische ruimte voor nevenfuncties op het platteland.

De PvdA maakt zich zorgen over de aantasting van de ruimtelijke kwaliteit door een grote toename in leegstaande agrarische gebouwen. Voor een groot aantal stallen kan een nieuwe functie gevonden worden, maar voor een ander deel niet. Verloedering ligt hier op de loer en sloop is op termijn onvermijdelijk. Hoewel de PvdA van mening is dat hiervoor primair de eigenaren van deze gebouwen verantwoordelijk zijn, ziet zij voor de provincie een rol weggelegd. De PvdA wil dat de overheid samen met ondernemers en bewoners strategieën ontwikkelt om verloedering tegen te gaan. Hiervoor moeten nieuwe ruimtelijke instrumenten ontwikkeld worden waarbij de principes van de Rood-voor-Rood-regeling en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, goede aanknopingspunten bieden. De PvdA is positief over de mogelijkheden van nevenfuncties of nieuwe functies op het platteland, zoals energieproductie, streekproducten, zorg, recreatie of kleinschalige bedrijvigheid en wil hiervoor planologisch ruimte bieden als deze producten en activiteiten de landschappelijke kwaliteiten niet aantasten.

Gebiedsontwikkelingen
• Vernieuwen van grote gebieden en aanpakken van de bijbehorende complexe maatschappelijke
vraagstukken gebeurt waar mogelijk in een samenhangende ‘gebiedsontwikkeling’.

De PvdA is positief over de samenhang die een ‘gebiedsontwikkeling’ biedt. Bundelen van ambities, belangen, partijen, disciplines en geldstromen is niet alleen noodzakelijk maar ook effectief. De gebiedsontwikkeling bij de voormalig luchthaven Twente willen we vormgeven zodat een internationale ontwikkel-, demonstratie- en productiezone gericht op nieuwe materialen en productiemethoden ontstaat. Voor de PvdA is het realiseren van een commerciële luchthaven geen optie. Wij staan positief tegenover een invulling waarbij economie, ecologie en duurzaamheid samengaan.