Provincie Overijssel steunt komende tien jaar schaapskuddes in Natura 2000 gebieden

Door Sander Slots op 18 juli 2022

Goed nieuws: de provincie Overijssel geeft tot en met 2032 zekerheid dat er geld beschikbaar is voor gescheperde schaapskuddes die door terrein beherende organisaties worden gebruikt in Natura 2000 gebieden.

Overijssel kent vijf ‘gescheperde schaapkuddes’, dat wil zeggen: rondtrekkende kuddes met een herder. Die zijn niet alleen cultureel erfgoed, maar die zijn ook belangrijk bij het onderhoud van natuurgebieden. Door gerichte begrazing wordt namelijk voorkomen dat heidevelden overwoekerd worden door grassen. Door het te hoge stikstofgehalte in de bodem groeien grassen namelijk sterker dan heide. Door de zekerheid die de provincie geeft, kunnen nu langjarige beheercontracten met eigenaren van gescheperde schaapskuddes worden afgesloten. De provincie maakt met de terrein beherende organisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel verdere afspraken over de uitvoering.

De PvdA heeft zich samen met andere partijen hard gemaakt voor behoud van de gescheperde kuddes, die een belangrijk zijn voor onze natuur, cultuurhistorie en voor het toerisme. In de periode 2018-2022 kwam er een tijdelijke subsidieregeling van de provincie voor schaapskuddes. Dit was een rechtstreekse subsidie aan individuele kuddes. Die regeling gaf onvoldoende zekerheid voor de inzet van schaapskuddes op lange termijn. Uit gesprekken met de eigenaren van gescheperde schaapskuddes bleek dat deze vooral behoefte hebben aan langdurige zekerheid van een vergoeding voor begrazing. Op die manier kan een kudde opgebouwd worden, passend bij het natuurgebied waar deze wordt ingezet. De nieuwe regeling geeft de schaapskuddes met herder meer duidelijkheid.

Doordat de provincie langjarig financiële zekerheid geeft aan natuurorganisaties voor de inzet van schaapskuddes, kunnen zij op hun beurt weer langjarig zekerheid bieden aan de eigenaren van de kuddes. Het is een langjarige regeling met een kostendekkende vergoeding die zij van genoemde terreinbeheerders ontvangen. Zo komt er een stabiel verdienmodel voor schaapskuddes in Natura 2000 gebieden. De provincie stelt het geld beschikbaar voor een periode van zes jaar en tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het beschikbaar stellen van een vergoeding voor een volgende periode van zes jaar. In totaal gaat het dan om een bedrag van 15,7 miljoen euro.

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher: “De inzet van gescheperde schaapskuddes is niet alleen belangrijk voor het in stand houden van de heidevelden in onze Natura 2000 gebieden en de vergrassing als een gevolg van stikstofneerslag tegen te gaan. Schaapskuddes zijn ook een onderdeel van de cultuurhistorie van Overijssel en ons erfgoed. Ook om die reden steunen we de inzet van schaapskuddes. En veel mensen waarderen schaapskuddes. Het beeld van schaapskuddes met herder versterkt de positieve beleving van het landschap en de natuur. Daarmee dragen schaapskuddes ook bij aan recreatie en toerisme.”

Sander Slots

Sander Slots

Mijn naam is Sander Slots. Ik woon in Deurningen en ga namens de PvdA aan de slag voor Overijssel. Met onze ambities op het gebied van wonen, werk en mobiliteit zorgen we voor een stabiele basis voor alle inwoners van onze provincie om iets van het leven te maken. Beroeps- en studiematig ben ik veel

Meer over Sander Slots