Oproep zesenzestig provinciale fracties: landbouwsubsidie moet groener worden besteed

Door Peter Hermans op 9 december 2021

De 800 miljoen euro aan landbouwsubsidies die Nederland vanaf 2023 weer jaarlijks mag verdelen onder boeren, moeten groener worden besteed dan nu gepland. Dat staat in een oproep van 214 aan de formerende partijen in Den Haag. De PvdA Overijssel heeft de oproep medeondertekend. Ook de provinciale fracties van GroenLinks, de Partij voor de Dieren, SP en D66 staan onder de brief.

Wat is er aan de hand? Deze maand staat de invulling van de Europese gelden voor de Nederlandse landbouw op de agenda van de Tweede Kamer. Een belangrijk moment. Het Rijk, de provincies en waterschappen kunnen samen besluiten miljoenen vrij te spelen voor het klimaat, de natuur, onze gezondheid en de boeren. Provinciale bestuurders met het dossier landbouw zijn de afgelopen tijd bij elkaar gekomen in het overlegorgaan Interprovinciaal Overleg (IPO). Dat heeft geleid tot een droef stemmend compromis, dat zelfs de bescheiden ambities van het Rijk verder afzwakt. De IPO-bestuurders willen niet minstens 30%, maar slechts 15% van het landbouwbudget overhevelen voor de transitie naar een gezonde landbouw.

De Universiteit van Wageningen berekende dat minstens 30% besteed moet worden aan verduurzaming om een toekomstbestendige landbouw te realiseren. Wij willen dat Nederland inzet op een gezonde toekomst. Het klimaat- en biodiversiteitsbeleid én een groene, eerlijke transitie voor de boeren staan of vallen met een goede invulling van de Europese gelden voor de landbouw.

Wij roepen de Kamer en de Minister op te kiezen voor een NSP dat de transitie van de landbouw ondersteunt. Ten minste 30% directe overheveling naar het groenere plattelandsbeleid en regionale vergoedingen. Daarmee helpen wij natuur, milieu en gezondheid. We helpen boeren die vastlopen in de vicieuze cirkel van intensivering en schaalvergroting om stappen te zetten naar een gezonde toekomst voor hun bedrijf met waardering vanuit de samenleving.

Peter Hermans

Peter Hermans

Eerlijk Sociaal Overijssel, zo heet ons verkiezingsprogramma. Dit programma, de naam én de inhoud, zijn mij uit het hart gegrepen. Als volksvertegenwoordiger wil ik zorgen voor een duurzaam goede thuisbasis voor alle Overijsselaars. Dit betekent goed werk, goede woningen en een goede leefomgeving, waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld. Niet voor niets heb ik in

Meer over Peter Hermans