Door Anneke Beukers op 23 februari 2015

Het Pad van de Arbeid: Ottershagen

Op 22 februari organiseerde de PvdA een wandeling door het Twentse landschap. Het Beneden-Dinkeldal, met natuurgebied Ottershagen als kern, is een ‘natte verbinding’ in de Ecologische Hoofdstructuur, het groene lint van aaneengesloten Nederlandse natuurgebieden.

Het gebied is in de regio belangrijk voor weidevogels en is tijdens de vogeltrek een pitstop van groot belang. Ook laat de terugkeer van de otter zien, dat het goed gaat met de natuur in Ottershagen, wat vanuit toeristisch oogpunt ook een aantrekkelijk perspectief biedt. PvdA kandidaat-Statenleden, Anneke Beukers, Annemiek Wissink en Ben Kokkeler, respectievelijk 2, 4 en nummer 5 op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, hebben op uitnodiging van de Noord-Oost Twentse PvdA besturen samen met PvdA fractieleden van de verschillende afdelingen, een verkenningstocht gehouden door dit gebied. Onder leiding van twee ervaren kenners van het gebied wandelde het gezelschap door het Dinkeldal.

Dinkelland is een toeristisch-agrarische gemeente, waarin steeds naar een evenwichtige balans wordt gezocht tussen ecologie en economie. Dat de PvdA hierin een voortrekkersrol vervult, blijkt duidelijk uit het feit, dat de rondleiding begon bij Sterrenwacht Cosmos, een succesvol initiatief mede uit de PvdA koker, waarin kandidaat-Statenlid Ben Kokkeler, geboren en getogen Dinkellander, een significante rol vervulde. Om de verbinding te maken tussen landbouw en ecologische ontwikkelingen is het volgens Statenlid Anneke Beukers van groot belang om de dialoog niet te beperken tussen uitsluitend belangengroepen, maar de bewoners in dit gebied ook een stem te geven, om daarmee draagvlak te creëren voor toekomstige ontwikkelingen in dit waardevolle en unieke gebied. De excursie werd afgesloten bij de “vernieuwde” Gasterij De Smid in Lattrop.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers