Door op 13 november 2014

Zorgen over schaliegaswinning nog lang niet voorbij

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zegt niet toe te werken naar een positief besluit over winning van schaliegas. Maar Overijssel is daar niet van overtuigd. Daarom is gisteren in provinciale staten een motie van GroenLinks aangenomen die bij het college van gedeputeerde staten aandringt op een snel en volledig milieuonderzoek naar de schadelijke effecten van schaliegaswinning.

Het voorstel kon rekenen op brede steun: naast de PvdA en GroenLinks stemden ook CDA, SP, ChristenUnie, D66 en SGP voor. Het is een reactie op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau planMER Schaliegas die Minister Kamp op 7 oktober naar de Tweede Kamer stuurde ter voorbereiding voor het onderzoek naar schaliegas.

Mogelijke milieuschade

Volgens de minister zijn bij het opstellen van die notitie de visies, reacties en adviezen van onder meer provincies, waterschappen en lokale overheden meegenomen. De Overijsselse zienswijze is in het stuk echter nauwelijks terug te vinden. De provincie wilde bijvoorbeeld een gedegen onderzoek naar mogelijke milieuschade in de vorm van drinkwaterverontreiniging, bodemdaling of schade aan landbouw en natuur. Dat is niet gebeurd. Ook is in de notitie niet een nulvariant doorgerekend waarin helemaal geen schaliegas wordt gewonnen.

“Vorig jaar zei Minister Henk Kamp dat lokale bestuurders en bewoners beter betrokken moesten worden bij eventuele winning van schaliegas,” zegt PvdA-Statenlid Patricia Wiebinga. “Daarvan zie ik tot op heden maar heel weinig terug. De provincie lijkt niet serieus te worden genomen. Als de minister per se schaliegasboringen wil onderzoeken dan moeten op z’n minst alle argumenten en scenario’s op tafel komen.”

Provinciale staten staan in die mening niet alleen. Ook de commissie voor milieueffectrapportage, de organisatie die de milieugevolgen van politieke besluitvorming onderzoekt, is kritisch op de notitie van Kamp.

Verzet

In september 2013 namen provinciale staten al een door de PvdA samen met GroenLinks en D66 opgestelde motie aan waarin GS werd opgeroepen worden zich te verzetten tegen (proef)boringen naar schalie- en steenkoolgas in de provincie. Die motie riep gedeputeerde staten op “alle mogelijke politieke en juridische instrumenten inzetten om boring en winning van schaliegas en steenkoolgas te voorkomen”.