Door op 3 juli 2014

Staten steunen acties voor meer werkgelegenheid in Twente en Hardenberg

Provinciale Staten van Overijssel willen dat de provincie actief meewerkt aan verbetering van de werkgelegenheid in Twente en Hardenberg. Daarbij ligt het accent op een banenplan voor Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een motie van PvdA en CDA met die strekking is woensdag 2 juli door alle Statenfracties aangenomen. Deze motie is tot stand gekomen op initiatief van de PvdA.

De motie “steun werkgelegenheid voor Twente en Hardenberg” roept Gedeputeerde Staten op om binnen de Economic Development Board Twente met gemeenten, bedrijfsleven en onderzoeks- en onderwijsinstellingen te werken aan concrete verbetering van de werkgelegenheid in Twente. Kansen liggen er onder meer voor de hightech maakindustrie waar behoefte is aan goed geschoold personeel. Maar er moet ook aan dacht zijn voor lager opgeleiden en mensen die nu een bijstandsuitkering hebben. Intensieve samenwerking tussen provincie, gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs is dringend en blijvend nodig om meer structurele banen te scheppen. De urgentie is duidelijk, zoals ook gedeputeerde Rietkerk aangaf. Hij gaat met spoed aan de slag. Al op vrijdag 4 juli bespreekt de Economic Development Board Twente de verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente/Enschede.

Ook gaat GS samen met Drenthe lobbyen voor het banenplan “Vierkant voor Werk”. Dat banenplan van de gemeentes Hardenberg, Coevorden, Hoogeveen en Emmen denkt de werkloosheid in de vier gemeenten binnen drie jaar met een kwart terug te kunnen dringen.

Een interessant onderdeel van Vierkant voor Werk is het idee om een experiment uit te voeren voor een regelarme grensregio die het gemakkelijker moet maken voor werkzoekende Nederlanders om in Duitse bedrijven vacatures te vervullen. PS willen dat deze proef ook wordt gedaan in de grensregio Twente, Euregio.

“Ik ben erg blij met de brede steun voor onze motie met acties voor verbetering van de werkgelegenheid.,” reageert PvdA-Statenlid René Tenkink. “Wij zijn natuurlijk niet voor niets de Partij van de Arbeid. De economie staat er in een flink deel van Overijssel bepaald niet florissant voor. De werkloosheid is vooral in Twente dramatisch hoog met negatieve uitschieters in Enschede en Almelo. Het is de hoogste tijd dat de provincie de handen uit de mouwen steekt en medeverantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van effectieve plannen om zo veel mogelijk mensen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. ”