8 juli 2013

Investeringsfonds gemeenten biedt perspectief

Het initiatief van de PvdA-statenfractie voor de oprichting van een Investeringsfonds voor Gemeenten in Overijssel is positief ontvangen door Provinciale- en Gedeputeerde Staten. Toch laat een onderzoek naar de mogelijkheden voor zo’n fonds helaas nog op zich wachten.

Dit was de uitkomst van de behandeling van het PvdA-voorstel tijdens de PS-vergadering van 3 juli jl. waarbij we en motie indienden bij de Perspectiefnota 2014 over een onderzoek naar het Investeringsfonds voor gemeenten. Deze motie was gekoppeld aan een notitie waarin we de lastige financieel-economische situatie van de gemeenten analyseerden en constateerden dat de lokale overheden door ingrijpende bezuinigingen te weinig ruimte houden voor het van nuttige en noodzakelijke investeringen.

Zowel vanuit PS als GS was er waardering voor het PvdA-initiatief , maar het accent wordt door de coalitie nu gelegd op het verkennen van het idee voor een Grondfonds waarmee CDA-CU-SGP onlangs zijn gekomen. Het PvdA –voorstel sluit aan op dat Grondfonds-idee. Wij maken het breder en concreter o.m. door ons te richten op uiteenlopende gemeentelijke investeringen .

Gedeputeerde Kok vond het investeringsfonds beter passen bij de volgende statenperiode vanaf 2015. Hij achtte zich nu gebonden aan het huidige coalitieakkoord dat volgens hem geen mogelijkheden biedt voor zo’n investeringsfonds voor gemeenten.

Wel zag hij bepaalde elementen in ons plan die in aansluiting op het Grondfonds perspectief kunnen bieden. Dat klopt, want een PvdA-idee is om het investeringsfonds te gebruiken door gemeenten die al dat niet samen met woningcorporaties op goedkopere, afgewaardeerde gronden aantrekkelijke huizen laten bouwen in de sfeer van sociale huur en koopwoningen voor starters.

Dat zet pas zoden aan de dijk. We zijn er niet voor om via een Grondfonds er alleen maar voor te zorgen dat gemeenten financieel een beetje meer lucht krijgen. De PvdA wil lokale overheden uitdagen om die financiële ruimte meteen goed in te vullen met projecten voor woningbouw of maatschappelijke voorzieningen.

De motie Investeringsfonds Gemeenten hebben we aangehouden en de notitie gebruiken we als onderbouwing van meer initiatieven voor 2014 en verder. De PvdA blijft zich inzetten voor gemeenten in Overijssel en we zijn er van overtuigd dat een Investeringsfonds met 100 miljoen euro een flinke impuls betekent voor de regionale economie. Daardoor kan onze provincie sterker uit de financieel-economische crisis komen