Stad en land

Iedereen moet fijn kunnen wonen, werken en recreëren in onze steden, dorpen en op ons platteland.

Vrijwilligers, het cement van onze samenleving
Overijssel scoort steevast hoog als het gaat om aantallen vrijwilligers, sociale samenhang en onderlinge hulp. We zijn een sociale provincie, waar noaberschap en samenwerking hoog in het vaandel staan. Nu een steeds groter beroep op burgerkracht wordt gedaan, is het belangrijker dan ooit dat we die lange traditie in stand houden en versterken. Vrijwilligers, mantelzorgers en initiatiefnemers zorgen voor een krachtige samenleving. Zij verzetten enorm veel werk en zijn bijzonder waardevol. We ondersteunen vrijwilligers, waar nodig financieel, en ontwikkelen specifiek
vrijwilligersbeleid. We omarmen initiatieven die vrijwilligers ondersteunen en een hart onder de riem steken, zoals de Overijsselse Vrijwilligersprijs. Hierbij letten we er ten allen tijde op dat (het stimuleren van) vrijwilligerswerk niet leidt tot verdringing van regulier werk.

Fijn leven in onze dorpen en op ons platteland
Het is goed wonen in de dorpen en plattelandsgemeenschappen van Overijssel en dat moet zo blijven. De sociale structuur speelt hierin een belangrijke rol. Basisvoorzieningen zoals onderwijs en medische zorg dienen bereikbaar te zijn voor iedereen, fysiek of digitaal en via mobiele netwerken. Multifunctionele dorpsgebouwen, zoals kulturhusen, spelen hierin een belangrijke rol. Wij geven de inwoners ruimte en ondersteuning om zelf de leefbaarheid in hun dorp te stimuleren, bijvoorbeeld waar het gaat om zorg in zorgcoöperaties of de inrichting van hun publieke ruimte. Inwoners weten zelf het beste wat goed is voor hun gemeenschap en kunnen dit niet zelden het best zelf organiseren. Dit levert niet alleen vaak het beste resultaat, maar stimuleert ook de cohesie en het eigenaarschap van de gemeenschappelijke voorziening.

Wij erkennen het belang van kleine scholen in gemeenschappen en stimuleren bovengemeentelijke samenwerking en innovatie van deze scholen.

Goed leven in sterke steden
In de stad komt veel moois samen: wonen, cultuur, bedrijvigheid, ontspanning en werk. De PvdA staat voor bruisende steden als aanjagers van de economie en de samenleving. Onze steden spelen nu en straks een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en aantrekkingskracht van Overijssel.

Hoewel het economisch beter gaat dan een paar jaar geleden staan veel Overijsselse steden onder druk. Leegstand en afname van investeringen in de openbare ruimte werken verloedering in de hand. Investeren in de vitaliteit van onze steden is hard nodig en dat doen we dus graag en veel. Bijvoorbeeld door het stimuleren van bedrijvigheid, door het versterken van het culturele aanbod en door te investeren in bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit, waaronder openbaar groen. We steunen initiatieven van onderop en de samenwerking met bewoners en ondernemers staat voor ons centraal. Waar nodig zetten we extra middelen in om de leefbaarheid, bijvoorbeeld in aandachtswijken, te verbeteren.

Wij geloven in de kracht van gemengde wijken en functies in onze (binnen)steden, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit onze steden veerkrachtiger maakt. Wonen, bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen worden niet langer ruimtelijk gescheiden, maar vinden, voor zover milieutechnisch mogelijk, door elkaar plaats. Dit voorkomt dat gebieden op bepaalde momenten druk en op andere momenten uitgestorven zijn. Daarnaast willen we dat mensen van verschillende pluimage door elkaar wonen. We willen af van villa- en achterstandswijken, deze werken segregatie in de hand. Gemengd wonen en gemengde functies zijn goed voor de sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid en de veiligheid van onze steden. Bovendien zetten wij in op het beter benutten van de openbare ruimte door deze zo in te richten dat ontmoeting gestimuleerd wordt. Openbaar groen speelt hierin een belangrijke rol.

Vakantiewoningen
Vakantiewoningen zijn meestal niet bedoeld en niet geschikt voor permanente bewoning. Bovendien is het op veel plekken niet wenselijk dat toeristische woningen in natuurgebieden permanent bewoond worden. Daarnaast kan de combinatie van wonen en recreëren op een vakantiepark zorgen voor overlast en verminderde toeristische aantrekkelijkheid. De PvdA is daarom geen voorstander van permanente bewoning van vakantiewoningen. In situaties waarin een vakantiewoning toch geschikt is voor permanente bewoning, zien wij liever dat deze woning een woonbestemming krijgt, dat zorgt voor duidelijkheid en zekerheid.