Steden en dorpen

De steden spelen nu en in de toekomst een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en aantrekkingskracht van Overijssel. In de stadscentra komen, meer dan op andere plekken, functies bij elkaar als werken, wonen, winkelen, ontmoeten, onderwijs en evenementen. Het is goed wonen in de plattelandsgemeenschappen van Overijssel en dat moet zo blijven. De sociale structuur speelt hierin een belangrijke rol. Basisvoorzieningen, zoals onderwijs en medische zorg, moeten bereikbaar blijven voor iedereen, fysiek of digitaal en via mobiele netwerken.

Steden, motor van onze samenleving
• Inzetten op de ontwikkeling van de steden als economische motoren van onze provincie door bij te dragen aan goede infrastructuur. Niet alleen in stenen en asfalt, ook in onderwijs, kennis en op sociaal vlak.

De steden spelen nu en in de toekomst een belangrijke rol in de economische ontwikkeling en aantrekkingskracht van Overijssel. In de stadscentra komen, meer dan op andere plekken, functies bij elkaar als werken, wonen, winkelen, ontmoeten, onderwijs en evenementen. De steden zijn daarmee de motor van onze samenleving. Steeds meer vindt in de steden schaalvergroting plaats en concentratie van voorzieningen, bijvoorbeeld van dienstverlening, zorg en onderwijs. Daarmee wordt kwaliteit verhoogd en effectiviteit vergroot. De PvdA wil meebewegen met deze zelfstandige ontwikkelingen, waarbij de toegankelijkheid van deze voorzieningen voor iedereen goed gewaarborgd moet blijven. De PvdA wil investeren in goede bereikbaarheid. Niet alleen via weg, water, OV en fietsinfrastructuur maar ook digitaal.

Diversiteit en lokale kwaliteit
• Investeren met gemeenten in ontwikkeling en leefbaarheid.
• Maken van afspraken met gemeenten over woningbouw, kantoren en bedrijventerreinen, om de huidige en toekomstige Overijsselaars generatiebestendige woon- en werkruimte te bieden. Daarbij wordt goed gelet op de totale behoefte, om overprogrammering, leegstand en verloedering tegen te gaan.

Momenteel staan veel Overijsselse steden onder druk. Leegstaande panden en de afname van investeringen in de openbare ruimte werken verloedering in de hand. Gemeenten hebben de eerste verantwoordelijkheid om dit aan te pakken. Vanuit het bovenlokale belang wil de PvdA in Overijssel inzetten op diversiteit en lokale kwaliteit. Daarbij zijn initiatieven van onderop leidend, is het gemeentelijk initiatief richtinggevend en werkt de provincie ondersteunend. De PvdA wil hiervoor substantieel middelen uittrekken.

Concentratie van voorzieningen
• Concentreren van voorzieningen om kwaliteit te borgen.

Het is goed wonen in de plattelandsgemeenschappen van Overijssel en dat moet zo blijven. De sociale structuur speelt hierin een belangrijke rol. Basisvoorzieningen, zoals onderwijs en medische zorg, moeten bereikbaar blijven voor iedereen, fysiek of digitaal en via mobiele netwerken. Door de bundeling van activiteiten in Kulturhusen, bibliotheken of medische centra en door scholen te laten samenwerken. Kansen platteland versterken

• Versterken van lokale kansen via maatwerkaanpak, niet via concurrentie met andere krimpgebieden. In veel plattelandsgebieden is sprake van vergrijzing. Jongeren trekken weg en het aandeel ouderen neemt toe. Daardoor ligt krimp op de loer. Een vitale samenleving vraagt om een gezonde mix van generaties.

De PvdA kan en wil geen hek om de dorpen plaatsen: migratie is een keuze van mensen zelf. Wij kunnen wel de kansen op het platteland versterken. Dat doen wij door het ontsluiten van informatie, door de aanleg van glasvezel of andere digitale kanalen te stimuleren, door een visie te ontwikkelen op huisvesting, nieuw- of ombouw (woningbehoefte van dorpsjeugd) en werk (meer kansen voor ondernemen in vrijkomende bebouwing). Samen met gemeenten werken wij aan samenhangende ontwikkelingsvisies, gebaseerd op lokale generatiebestendige woningmarktbehoefte, de demografie en de economie van morgen. Wij kijken naar identiteit, functionaliteit en behoeften voor 2025 en verder, en stellen als dat nodig is, bestaande structuren ter discussie.

Kwaliteit en schoonheid van de omgeving bewaren
• Behouden van de kwaliteit en schoonheid van de openbare ruimte en het landschap door de ladder voor duurzame verstedelijking te hanteren.
• Inrichten van onze leefomgeving samen met de gebruikers van die plek. Meedenken en mee-ontwerpen leidt tot succesvollere en beter gebruikte ‘places’ die goed functioneren en waar mensen zich prettig voelen.

Ruimte moet zorgvuldig en zuinig gebruikt worden. Daarbij hanteren we de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. Concreet betekent dit dat alleen gebouwd kan worden in de ‘lege ruimte’ als dit in bestaande locaties echt niet mogelijk is. Zo behouden we de kwaliteit en schoonheid van de openbare ruimte en het landschap.

Meer dan vroeger ligt bij ruimtelijke vraagstukken het accent op tijdelijk gebruik, op herontwikkeling en op hergebruik. Tegelijkertijd veranderen verantwoordelijkheden en rollen tussen burger en overheid. Daarom staan we ook in Overijssel voor de uitdaging om op andere manieren vorm en inhoud te geven aan ruimtelijke planvormingsprocessen. Het van oorsprong Amerikaanse concept ‘Placemaking’ past hier goed bij.

Ruimte invullen en benutten door ‘Placemaking’
Placemaking biedt gebruikers de mogelijkheid plekken (mee) te ontwerpen; het is een methodiek om de gebruikers van een plek actief te betrekken bij de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Gedachte achter dit concept is dat meedenken en mee-ontwerpen leidt tot succesvollere en beter gebruikte places’ die goed functioneren en waar mensen zich prettig voelen. Met behulp van Placemaking wordt een locatie een ‘place to be’, een plek waar je graag wilt zijn. Hierdoor krijgen deze plekken opnieuw betekenis en hebben ze een positieve invloed op gezondheid, lokale economie, sociale cohesie en culturele ontwikkeling van een wijk, dorp of gebied.