Door op 19 februari 2015

Staten nemen unaniem PvdA-motie aan voor steun aan Twente Werkt!

Provinciale Staten hebben woensdag 18 februari in de laatste vergadering van deze periode met algemene stemmen een PvdA-motie aangenomen die steun geeft aan de uitvoering van het actie-banen-plan Twente Werkt! Een mooi succes voor de PvdA Overijssel, die doorlopend bezig is geweest met het stimuleren van werkgelegenheid, vooral in Twente. En ook steeds Gedeputeerde Staten prikkelde om in actie te komen voor banen en scholing vooral voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanpak van werkloosheid
De uitgebreide motie was een initiatief van PvdA-statenlid René Tenkink die er een coproductie van maakte met het CDA en de ChristenUnie. De commissie Draijer gaf vorig jaar de perfecte voorzet met haar kritische analyse van de economische plannen en aanpak van de werkloosheid in Twente. De commissie adviseerde voor deze regio een banenmotor te realiseren, die concreter en effectiever de torenhoge werkloosheid in Twente en vooral in die Enschede en Almelo terug kan dringen. De Twente Board pakte dit indringende advies op en kwam in december, vlak voor de kerst met het actie-banen-plan Twente Werkt!

Op 2 juli 2014 namen PS, ook al unaniem, een PvdA- motie aan die Gedeputeerde Staten onder meer opriep actief mee te werken binnen de Twente Board aan concrete verbeteracties voor de werkgelegenheid in Twente, gericht op lager- en middelbaar opgeleiden en op mensen, jong en wat ouder, met afstand tot de arbeidsmarkt.

5000 banen
Twente Werkt! moet in de komende vijf jaar 5000 banen opleveren. Dat is een zéér ambitieuze doelstelling, maar voorzitter Hazewinkel van de Twente Board is ervan overtuigd dat dit haalbaar is, zo liet hij vorige week woensdag weten in een extra commissie Regionale Economie in het stadhuis van Enschede. Maar dan moet iedereen er wel de schouders onder zetten, slagvaardig zijn én blijven volhouden. Dan geldt met name voor het Twentse bedrijfsleven, het onderwijs, de Twentse gemeenten en absoluut ook voor de provincie Overijssel. Zij hebben samen de uitdaging opgepakt en zich verplicht concrete resultaten te boeken. 5000 banen erbij in Twente is geen klein biertje Grolsch. De PvdA houdt de Twente Board aan die doelstelling.
De provincie doet actief mee in de Twente Board en is zo medeverantwoordelijk voor het doortimmerde plan Twente Werkt! Het is een prima werkstuk geworden dat ambitie, dynamiek en energie uitstraalt. Dat schept hoge verwachtingen maar ook vertrouwen dat de Twentse economie en werkgelegenheid de komende tijd vooruit gaan.

Extra steun voor laagopgeleiden
In de motie Twente Werkt! wordt GS opgedragen een groot aantal acties te ondernemen en uit te werken, zoals het bevorderen van een duurzame arbeidsmarkt met extra steun voor laagopgeleiden. De provincie moet ook zorgen voor een concreet actieplan jeugdwerkloosheid Twente en voor een meldpunt “Belemmeringen grensoverschrijdend werken” PS verwachten ook nadere voorstellen over een heroriëntatie bedrijventerreinen (waaronder XL Businesspark). Politiek belangrijk is dat de Staten zich hebben uitgesproken om voor een langere periode mee te werken aan Twente Werkt!. zolang dat nodig is om deze banenmotor tot succes te brengen. Niet alleen inhoudelijk maar ook financieel verbindt de provincie zich aan de uitvoering van Twente Werkt! Voor dit jaar wordt er 2 miljoen euro ingestoken en in de jaren daarna( 2016-2020) is jaarlijks €2,5 miljoen nodig. GS gaan de financiële mogelijkheden op een rij zetten.

De verschillende actiepunten worden voorgelegd aan de nieuwe Staten. De urgentie is duidelijk. Daar is de provinciepolitiek ook helder over. Daarom heeft de PvdA er vertrouwen in dat het uitvoeringstempo van Twente Werkt! hoog blijft, voor nu en voor de komende periode. De PvdA blijft knokken voor banengroei en economische vernieuwing in Twente.