Door Anneke Beukers op 9 oktober 2014

PvdA verbetert Lonneker Land voor natuur en landbouw

Gedeputeerde Staten moeten in overleg met de Landinrichtingcommissie Enschede Noord. Dat is de strekking van een amendement en een motie van de PvdA die vandaag door Provinciale Staten zijn aangenomen.

De Uitvoeringscommissie heeft draagvlak voor een voorstel om landbouwstructuur en natuur in het Lonneker Land te versterken. De provincie weigerde echter tot nu medewerking te verlenen aan aanpassing van het landschap en reageerde negatief op zienswijzen van burgers en organisaties uit Overijssel.

Het Lonneker Land is een ruitvormig natuurgebied tussen Oldenzaal, Hengelo, Enschede en Losser. Het gebied valt deels onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Voor de inrichting van het gebied moet die EHS op een aantal onderdelen aangepast en verruimd worden. De Landinrichtingscommissie was erin is geslaagd om in overleg met agrariërs, landeigenaren en terreinbeherende organisaties te komen tot een gebiedsplan waar alle partijen mee konden leven. Van delen van het gebied waarop nu landbouw wordt gepleegd zal natuur worden gemaakt en vice versa.

In de verzamelherziening van de omgevingsvisie wees Gedeputeerde Staten echter maatregelen om de begrenzing van de EHS te verruimen af. Volgens Gedeputeerde Staten was daarvoor geen geld beschikbaar. Dat zou betekenen dat de ruilverkaveling binnen het Lonneker Land niet door zou kunnen gaan. Dat zou ook betekenen dat de door de Staten eerder vrijgemaakte € 1.8 miljoen ter versterking van de landbouwstructuur niet zou kunnen worden ingezet. “Onbestaanbaar”, zegt PvdA-Statenlid Anneke Beukers.

Een ruime meerderheid van Provinciale Staten schaarde zich achter de PvdA. De Staten droegen GS op om opnieuw met de uitvoeringscommissie om tafel te gaan zitten en vervolgens met een voorstel naar de Staten te komen. “En mochten er extra financiële middelen nodig zijn, dan moeten we daar in de Staten een besluit over nemen,” stelt Beukers.

Door het optreden van de PvdA kan de herinrichting van het Lonneker Land door de partners in het gebied hopelijk snel en succesvol worden afgewikkeld.

Anneke Beukers

Anneke Beukers

Anneke Beukers woont samen met haar man in Westerhaar. Ze is geboren in 1955 en zelfstandig ondernemer met een eigen adviesbureau. Haar werkterrein is advisering en coaching in alle geledingen van het onderwijs en zaken die verbonden zijn met het onderwijs. Verder is ze commissaris bij Soweco en lid van de Raad van Toezicht bij

Meer over Anneke Beukers