Door op 3 november 2014

PvdA krijgt steun voor provinciaal arbeidsmarktbeleid

Ambitieus is het regionaal economisch beleid van de provincie Overijssel zeker. Maar na een jaar beleid maken en 2,5 jaar bezig zijn met het regelen van de uitvoering, zijn de resultaten mager. Dat is de conclusie van de PvdA op basis van de “Tussenevaluatie Regionaal Economisch Beleid”, een rapport van het onderzoeksbureau Decisio. Direct na de verkiezing van Provinciale Staten in maart 2011 heeft de PvdA zich sterk gemaakt voor een provinciaal arbeidsmarktbeleid, gekoppeld aan nieuw economisch beleid. We wilden meer werk maken van nieuwe banen, vooral in de maakindustrie. Een verbinding met de topsectoren zoals de high tech in Twente en de kunststofindustrie in de regio Zwolle lag voor de hand.

In het begin van deze statenperiode was dat onbespreekbaar bij Gedeputeerde Staten (Rietkerk) en bij de rechts-christelijke coalitie. Arbeidsmarktbeleid was volgens hen geen kerntaak. De markt, de ondernemers zouden dit wel voor hun rekening nemen als zij maar voldoende ruimte zouden krijgen. In de praktijk zien we dat de economie van Overijssel de laatste jaren fors is gekrompen met een dieptepunt de krimp in Twente van 2% in 2013. De werkloosheid is enorm gestegen met treurige cijfers voor Enschede (ruim 18%) en Almelo (16%).

Doorlopend heeft de PvdA erop aangedrongen het scheppen van structurele, duurzame banen bij bedrijven mogelijk te maken vooral voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Onder meer door te flink te investeren in scholingsprojecten (vakmanschap) en door innovatieleningen te koppelen aan het creëren ban banen (banenbonus). Ook een beter gebruik van Europese fondsen zoals voor (om)scholing van werknemers in de bouw hebben wij voorgesteld.

De weigerachtige houding van de huidige coalitie is gelukkig bijgedraaid. Het duurde even, maar de dramatische ontwikkeling van de werkloosheid zorgde (eindelijk) voor een wake up call. In zijn laatste commissievergadering, voor zijn afscheid, adviseerde gedeputeerde Theo Rietkerk PS om in de komende statenperiode meer te doen aan arbeidsmarktbeleid. Volgens hem zou het zelfs een kernthema kunnen worden!. Voortschrijdend inzicht heet dat!

We zien nu dat er een Twente Board is opgericht die nadrukkelijk bezig is een banenmotor op gang te brengen in de high tech maakindustrie. De gemeente Enschede pakt dat ook op en de commissie van Wijzen presteerde een indrukwekkend concept voor het luchthavengebied: de Technology Base Twente. Allemaal gericht op nieuwe maakindustrie en op meer banen. Er is plotseling een gevoel van urgentie merkbaar in de regionale en plaatselijke politiek.

Bij de bespreking van de Tussenevalautie in de statencommissie hielden het CDA en de ChristenUnie een pleidooi voor meer provinciaal arbeidsmarktbeleid. Meer beleid en ook meer geld voor de uitvoering. Wat een contrast met een paar jaar geleden. De PvdA is blij dat nu ook het conservatieve deel van de provincie-politiek inziet dat er meer actie nodig is om de economie en de werkgelegenheid van Overijssel een boost te geven. In de volgende commissievergadering, in november, bespreken we hoe we dat verder invullen. Daarbij betrekken we ook het plan Twente Werkt! Van de Twente Board en de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak.