11 juli 2013

PvdA knokt voor nieuwe functie Veldzicht

De provincie Overijsel doet actief mee met het vinden van een nieuwe bestemming voor tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug dat in 2016 moet sluiten. De eerste verantwoordelijkheid voor een andere invulling van het leegkomende gebouwencomplex van Veldzicht ligt bij de gemeente Hardenberg. Maar de provincie verleent steun en zal ook contact opnemen en mede-onderhandelen met het Rijk in het belang van de leefbaarheid en werkgelegenheid voor Balkbrug en omgeving.

De provincie pakt deze rol op als gevolg van een motie van de ChristenUnie waarbij de fracties van PvdA en VVD een stevige, gezamenlijke bijdrage leverden. Deze motie kreeg unanieme steun van Provinciale Staten in haar vergadering van 3 juli.

PS hadden eerder in april een statenbrede motie van de PvdA aangenomen waarin sterk werd geprotesteerd tegen de dreigende sluiting van de gevangenis De Karelskamp in Almelo en de tbs-klinieken Veldzicht en Oldenkotte (Rekken, Achterhoek). Dat vormde de start van een intensieve lobbyactie voor behoud van deze justitiële instellingen, die wegens rijksbezuinigingen dicht moesten. Zo stond dat in het voorstel van staatssecretaris Teeven (het Masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen).

De Tweede Kamer besloot een aantal gevangenissen toch open te houden, waaronder de Karelskamp in Almelo. Een mooi succes, ook voor onze politiek/bestuurlijke lobby. Aan de sluiting voor de tbs-klinieken tornde de Kamer niet en dat betekent geen behoud voor de tbs-klinieken Veldzicht en Oldenkotte.

De PvdA-fractie vindt dit negatieve besluit diep treurig en wil dat de regering er toch alles aan doet om zoveel mogelijk banen te behouden en getroffen medewerkers te begeleiden naar ander werk. Dat het liefst in de eigen regio.

De PvdA Overijssel pleit hier krachtig voor en houdt ook contact met de PvdA Tweede Kamerfractie. Dat om de schade voor de regio’s te beperken, maar ook om door andere invullingen van de complexen Veldzicht en Oldenkotte toch goede maatschappelijke invullingen te realiseren en de werkgelegenheid in stand te houden.

Natuurlijk concentreert de PvdA Overijsel zich op Balkbrug, maar we werken goed samen met de PvdA Gelderland voor de belangen van Rekken (gemeente Berkelland) omdat veel medewerkers van Oldenkotte in Twente wonen. We blijven samen knokken voor behoud van banen en het creëren van nieuwe werkgelegenheid.