Door op 11 december 2014

Overijssels noaberschap en Sociaal Flankerend Beleid

In de Statenvergadering van 10 december is met een laatste voorstel vastgelegd dat het sociaal flankerend beleid nu voldoende geïntegreerd is in de kerntaken van de provincie. Onder de naam ‘sociaal flankerend beleid’ hielp de provincie de afgelopen jaren bij structurele veranderingen op het gebied van zorg, welzijn en sociale kwaliteit.

Het geld dat in de pot is overgebleven – één miljoen euro – gaat naar het Noaberschapsfonds, een sociaal fonds voor maatschappelijke initiatieven in Overijssel. Het Oranjefonds verdubbelt het bedrag en zorgt voor de afhandeling van aanvragen. Op die manier worden nog zeker tien jaar sociale en maatschappelijke initiatieven worden gesteund.

Kerntaken
Bij de discussie over de kerntaken van de provincie in 2008 dreigde het sociale domein nog geheel uit het gezichtsveld van Overijssel te verdwijnen. Voor de fractie van de PvdA was dat niet acceptabel. De provincie is immers een autonome bestuurslaag met eigen inkomsten, wat in principe betekent dat Provinciale Staten zelf bepalen waarover zij gaan. Daarom introduceerde de PvdA het “amendement Dalhuisen”, waarmee provinciale kerntaken als ruimtelijke ontwikkeling, milieu, OV en regionale economie werden aangevuld met Sociaal Flankerend Beleid.

Dat beleid is een succes gebleken. Het betekent dat in alle zeven kerntaken moet worden gekeken naar wat de gevolgen van het voorgestelde beleid zijn voor de sociale kwaliteit in de provincie. Negatieve gevolgen moeten worden gecompenseerd of vervangen door alternatieve, betere oplossingen.

Beter resultaat
In feite denk ik dat op deze manier, juist door die integrale benadering, een beter resultaat bereikt wordt dan wanneer sociaal beleid als eigen kerntaak apart had gestaan. Bovendien voorkomt deze benadering dat wij ons als provincie bemoeien met zaken die of tot de gemeentelijke danwel tot de rijksverantwoordelijkheidid behoren.

Om dit beleid ook voor de komende jaren veilig te stellen gaat op 1 januari het Overijssels Noaberschapsfonds van start. Op die manier blijft Overijssel de komende tien jaar toch bijdragen aan sociaal beleid en maatschappelijke initiatieven van onderop. Zo is Overijssel weer wat socialer geworden!