Door op 10 april 2014

Door PvdA-motie goed advies over planschade bij leegstandsbestrijding kantoren

Het is alweer anderhalf jaar geleden dat Statenbreed een PvdA-motie werd aangenomen die tot doel had op landelijk niveau financiële maatregelen te ontwikkelen die leegstandsbestrijding van kantoren en ander commercieel vastgoed soepeler kunnen laten lopen.

Onze motie heeft via het Inter Provinciaal Overleg (IPO) en het Rijk geleid tot een interessante notitie van prof. A.G.Bregman over het terugdringen van planologische overcapaciteit en het risico van (plan)schade daarbij. Het advies van deze topdeskundige laat zien dat het argument dat je vaak hoort over risico’s van planschade geen probleem hoeft te zijn als je maar op tijd duidelijk maakt dat bestemmingen gewijzigd worden. Dat houdt in dat 1 tot 2 jaar voordat een nieuw bestemmingsplan in procedure komt, dit moet worden aangekondigd. Projectontwikkelaars weten het op tijd en kunnen deze nieuwe ontwikkelingen, bestemmingen benutten. Doen ze dat niet dan kunnen ze geen schadeclaims indienen.

Dit vindt de PvdA belangrijk omdat hierdoor een financiële blokkade wegvalt . Op die manier is het vinden en realiseren van nieuwe bestemmingen voor leegstaande kantoor- en andere gebouwen beter mogelijk. Dat gaat zelfs veel verder dan leegstandsbestrijding. Hier zit ook een link met het terugdringen van overcapaciteit van (bouw)plannen waarover Provinciale Staten discussiëren in het kader van de slechte grondposities van gemeenten. Het advies van prof. Bregman is daar ook goed toepasbaar. Op ons aandringen pakken Gedeputeerde Staten dat ook op.

Het is mooi om te zien dat Deventer en Zwolle het Bregman-advies gebruiken. De PvdA wil dat de provincie ook de andere gemeenten in Overijssel stimuleert om dit te doen.

GS melden in een brief dat zij kijken naar de ervaringen van de provincie Utrecht die actief met gemeenten afspraken maakt voor het schrappen van (overbodige)plannen en het veranderen van onrendabele bestemmingen. Utrecht loopt voorop en krijgt ook nog eens steun van minister Schulz (infrastructuur en milieu). Zij antwoordde enthousiast op vragen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die haar mening vroeg over de “Utrecht-methode”. Daar wordt met gemeenten een ruimtelijke structuurvisie kantoren gemaakt en daarna volgen er zogenoemde provinciale inpassingsplannen die dit allemaal planologisch borgen.

De PvdA-Statenfractie wil dat Overijssel het goede voorbeeld van Utrecht volgt en zo ook haar doorzettingskracht gebruikt.

De uitvoering van de PvdA-motie heeft even op zich laten wachten maar met het resultaat zijn we tevreden. Het “Bregmanpaper” geeft een boost aan de provincie en gemeenten om samen met marktpartijen zoals projectontwikkelaars te komen tot nieuwe maatschappelijke en economische functies voor leegstaand commercieel vastgoed. Zo gaan we van leegstand naar welstand.