Door op 17 september 2013

De recreatiesector: banenmotor van Overijssel

Het gaat goed met het toerisme in Overijssel. Er is sprake van jaarlijkse groei: van het aantal korte vakanties, overnachtingen, van het marktaandeel en de naamsbekendheid. De sector toerisme en recreatie ontwikkelt zich positief en is op dit moment goed voor ruim 32.000 banen. Daarmee is deze sector zelfs groter dan de agrarische sector en het openbaar bestuur in onze provincie.

Het marktaandeel toerisme moet in 2015 10% van landelijk niveau zijn. Allemaal mooi. Misschien wordt het nog beter na deze fraaie zomer. Er komen berichten over volle campings, meer overnachtingen in hotels en bed & breakfasts.

Onlangs behandelde de statencommissie regionale economie op verzoek van de PvdA-fractie het Uitvoeringsprogramma Gastvrij Overijssel 2012-2015; ofwel het onderdeel vrijetijdseconomie.

We hebben ons best gedaan om de bezuinigingen op de toeristische voorzieningen (zoals fiets-voetpaden, recreatieparken) die Gedeputeerde Staten wilden doorvoeren, van tafel te krijgen. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Wel zijn Provinciale Staten, mede door onze inspanningen, akkoord gegaan met een afkoopsom, een bedrag van 4 keer de jaarlijkse provinciesubsidie. Daar moeten gemeenten en recreatieschappen het maar mee zien te rooien. Voor de komende 4 jaren zal het onderhoud van de toeristische infrastructuur op niveau kunnen blijven. De PvdA is niet gerust op de periode daarna. Kunnen gemeenten, gezien hun moeilijke financiële positie, wel voldoende geld blijven steken in “hun” toeristische sector.

Er zijn berichten dat gemeenten dreigen te bezuinigen op recreatie/toerisme, bijv. door geen of minder geld uit te trekken voor marketing. Dat terwijl ze wel toeristenbelasting blijven heffen. Op aandringen van de PvdA zullen GS de vinger aan de pols houden.

De recreatiesector wordt steeds meer een banenmotor voor Overijssel. De PvdA ziet graag dat recreatieondernemers(nog) meer werk maken van innovatie en investeringen. Dat moet leiden tot meer arbeidsplaatsen, ook voor mensen met een lage opleiding. De provincie heeft daar een interessant format voor gemaakt: het Product-Markt-Partner-Combinaties-model. De opzet is dat ondernemers een gezamenlijk idee omzetten in een concreet product. De provincie vergoedt en deel van de advieskosten en geeft financiële ondersteuning bij de uitvoering van het businessplan (max 2 ton). De PvdA heeft voorgesteld om bij de uitvoering een koppeling te maken met het 1000-jongerenplan (om kwetsbare jongeren aan werk te helpen) en aan initiatieven voor bevordering arbeidsparticipatie oudere werkzoekenden.

In het programma Gastvrij Overijssel is een prominente marketing-plek weggelegd voor de Hanzesteden (zoals Zwolle, Kampen, Deventer). De PvdA is verbaasd dat andere steden zoals Enschede niet worden genoemd. Enschede is geen Hanzestad maar wel een aantrekkelijke (culturele)stad. Zeker interessant voor een dagje uit.

GS vinden het vooral de taak van het Twents Bureau voor Toerisme om de Twentse steden te promoten. Volgens gedeputeerde Rietkerk zou Twente nog wel “een inhaalslag moeten maken”. Volgens hem kan de samenwerking beter, vooral “tussen de stadsmarketeers”.

De PvdA-fractie blijft grote moeite houden met de koppeling van evenementen en festivals aan economisch rendement. Bij sommige festivals is dat niet goed mogelijk. Dat geldt vooral voor de culturele evenementen zoals Kunsten op straat. Een mooi evenement maar volgens GS niet economisch interessant. De PvdA is het daar niet mee eens. Niet alle cultuur levert (meteen) rendement op en hoort dan ook niet in de economische portefeuille thuis. De PvdA stelt voor om de culturele festivals uit de regionale economie te halen en onder te brengen bij de culturele beleidssector van de provincie. Wij zullen op dit punt actie ondernemen bij de behandeling van de Kerntakenbegroting 2014.