Door op 28 januari 2015

De Kafkastal van Dinkelland

Op het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) aan de Hondeveldsweg in Dinkelland komt mogelijk een megastal voor duizenden varkens. Niemand wil die stal: omwonenden niet, de gemeenteraad van Dinkelland niet en de provincie Overijssel niet. En toch zet Dinkelland de deur open.

LOG’s zijn aangewezen gebieden waar intensieve veehouderij kan uitbreiden of vestigen. De LOG Hondeveldsweg het kleinste LOG in Overijssel; een ‘postzegel’ van slechts 25 hectaren waar grootschalige varkensfokkerij niet op zijn plaats is.

Die mening lijken alle betrokkenen te delen. Nadat in 2010 een nieuw bestemmingsplan megastallen in het gebied mogelijk maakte kwamen omwonenden in verzet. De gemeenteraad besloot daarop dat eerst een ‘LOG-visie’ moest worden opgesteld. Die door de raad overgenomen visie kwam er in 2013 met als uitkomst: geen intensieve veehouderij aan de Hondeveldsweg.

Papieren werkelijkheid
Dit eenduidige raadsbesluit blijkt een papieren werkelijkheid. “De commissie bezwaarschriften heeft geconcludeerd dat het raadsbesluit op juridisch onjuiste gronden is genomen,” zegt fractievoorzitter Cel Severijn van PvdA Dinkelland. “Volgens het college moet daarom de hele procedure over. Niemand hier wil dat. Dit is een totaal ongewenste ontwikkeling.” Toch stemden, behalve de PvdA, alle Dinkellandse fracties voor een nieuwe procedure tot herziening van het bestemmingsplan. “De gemeenteraad legt het hoofd in de schoot,” constateert Severijn, “puur omwille van een papieren verhaal dat geen enkele rekening houdt met maatschappelijke afwegingen of het maatschappelijk belang.”

Duurzame landbouw
Ook op provinciaal niveau heeft Hondeveldsweg aandacht gehad en zijn door de PvdA vragen gesteld. “Ook gedeputeerde staten vinden deze LOG te klein voor zo’n ontwikkeling”, aldus PvdA-Statenlid Peter Hermans. “De PvdA is vóór landbouw, maar dan wel landbouw met oog voor de menselijke maat en in goede balans tussen bedrijf en omgeving. Dit lijkt wel een boek van Kafka waarin vriend en vijand deze ontwikkeling afwijst maar zich tegelijkertijd gevangen houdt in procedures. Het wordt tijd voor gezond verstand.”

PvdA-motie aangenomen
Op initiatief van de PvdA Dinkelland heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college van B&W oproept er alsnog alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de megastal er niet komt. Severijn: “als het aan ons ligt gaat de wethouder in gesprek met de ondernemer om hem duidelijk te maken dat zijn bedrijf op deze plek niet gewenst is en om een oplossing te vinden voor deze bizarre zaak.”